Updates

Vergroen jouw buurt

Blablaboomboom campagne

Er staat op dit moment geen Blablaboomboom-call open. Hou onze kanalen in het oog en kom te weten wanneer we opnieuw een BlablaBoomBoom-campagne organiseren.

Groene inspiratie

Met de BlablaBoomBoom-campagne wilt BOS+ iedere wakkere burger de kans geven om een kleine maar tastbare bijdrage te leveren aan de broodnodige vergroening van ons land; zo zetten we ons samen in om het biodiversiteitsprobleem aan te pakken en om de (gevolgen van) de klimaatverandering te temperen.

Lokale vergroeningsprojecten met een bovenlokale impact

We geven onder andere steun aan projecten die gemeentes of steden willen overtuigen om braakliggende stukken gronden te bebossen of scholen mee aan boord willen trekken om de speelplaats te vergroenen. Steden écht werk laten maken van stadsvergroening om zich te wapenen tegen hitte-eilanden of de vergroening van openbare parkeerplaatsen van een winkel zijn andere ‘kleine revoluties’ waartoe BOS+ de wakkere burger instaat acht.

Hoe gaat het in zijn werk?

Men dient aan de hand van een eenvoudig formulier het vergroeningproject in. Vervolgens gaat BOS+ samen met de indiener aan de slag om het project te versterken (feedbackronde), waarna de beste projecten er worden uitgekozen. Daarna gaan de indieners van het gekozen project zelf weer aan de slag, uiteraard ondersteund door de expertise van BOS+ om het project ook effectief uit te voeren.

Financiële middelen voor deze projectsteun komen uit het Bosfonds van BOS+.

 • Wie komt in aanmerking?

  Iedere burger, organisatie, bedrijf of (lokaal) bestuur die in samenwerking met BOS+ werk wil maken van een lokaal vergroeningsproject. Samenwerkingen met scholen, lokale buurtwerking, plaatselijke afdeling van de jeugdbeweging, etc. worden sterk aangemoedigd.

   
 • De subsidie

  De aanvrager bepaalt zelf het gevraagde subsidiebedrag. Elk project kan maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen.

  Let op: we verwachten naast de projectbeschrijving ook een uitgewerkte kostenraming. Daarnaast voeg je ook een timing toe aan het project. Hou bij vergroeningsprojecten en de aanplant van bomen rekening met het plantseizoen. Dat loopt van november tot maart.

  Wanneer de vier laureaten worden bekend gemaakt, wordt verwacht dat ze zelf nog naar 15% van de projectsteun op zoek gaan; de subsidie mag dus maximaal 85% van de projectkost bedragen.

  Hoe gaat dit concreet in zijn werk? Wordt jouw vergroeningsproject geselecteerd door BOS+, dan gaat de zoektocht naar 15% van de aangevraagde subsidie van start. Met andere woorden: dien je een project in van 4.789 EUR, dan krijg je 4071€ van ons en moet je zelf nog 718€ bijeen zoeken.

 • De selectiecriteria
  • Samenwerking met scholen, jeugdbewegingen, omwonenden, etc. zijn een extra troef;
  • Bijkomende troef als je ook met kansengroepen werkt;
  • Er moet zekerheid zijn dat er op de beoogde gronden kan geplant worden (m.a.w. in de aanvraag moet al de toestemming van de eigenaar opgenomen zijn);
  • Bij de realisatie van een voedselbos dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden van BOS+ voor de aanleg van een voedselbos.
  • De kandidaat-begunstigde moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet). Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
  • Invasieve exoten die op de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia staan, mogen niet geplant worden in de voedselbossen die BOS+ ondersteunt.
  • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring. In de overeenkomst die wordt gesloten met de begunstigde wordt opgenomen dat de vergroening minimum 25 jaar moet behouden blijven.

Call gesloten

Let op: op dit moment kan men geen projecten indienen. Hou onze BOS+ kanalen in het oog voor de aankondiging van een nieuwe Blablaboomboom-campagne.