Updates

De manier waarop BOS+ met jouw gegevens omspringt

Privacy

Hallo, hieronder vind je alle informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens en privacy omspringen. We probeerden dit zo helder en transparant mogelijk te maken zodat je weet welke gegevens wij bijhouden van jou en waarom. Als je toch nog vragen hebt of zaken wil wijzigen, kan je je richten tot onze Data Protection Officer via dpo@bosplus.be.

Jouw privacy, onze zorg

BOS+ respecteert uw privacy en wil donateurs, vrijwilligers, klanten, deelnemers aan evenementen en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

BOS+ stelt zich tot doel de persoonsgegevens die ze verzamelt veilig, respectvol en als goede huisvader te beheren en gebruiken om haar relaties beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke gebruikerservaring te bieden. BOS+ sluit zich dan ook aan bij het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

Uw privacy, onze zorg

 • Wie verzamelt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

  BOS+ Vlaanderen vzw, BOS+ Tropen vzw en BOS+ Tierra vzw, verenigd in een personele unie hierna genoemd BOS+, verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BOS+ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  BOS+ Vlaanderen vzw
  KBO-nummer (= ondernemingsnummer): 0411 088 374
  BTW-nummer: BE0411 088 374
  Rekeningnummer: BE16 8939 4413 1074

  BOS+ Tropen vzw
  KBO-nummer (= ondernemingsnummer): 0479 222 461
  BTW-nummer: BE0479 222 461
  Rekeningnummer: BE05 8939 4413 1175

  BOS+ Tierra vzw
  ON: 0756923761

  Maatschappelijke zetel alle vzw’s:
  Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Gontrode
  info@bosplus.be

 • De verwerking van persoonsgegevens

  BOS+ verwerkt persoonsgegevens van jou als burger of als medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming. In die hoedanigheid worden jouw gegevens verwerkt als van een “betrokkene” en/of krijg je toegang tot één of meerdere informatieverwerkende systemen.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert het begrip ‘verwerking’ als volgt (AVG Art. 4): “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

  BOS+ verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om haar relaties een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij streven we er steeds naar enkel die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 • Waarom bewaart BOS+ uw gegevens en over welke gegevens gaat het?

  BOS+ heeft een aantal gegevens van jou nodig:

  • om wettelijke verplichtingen na te komen;
  • om je als donateur een fiscaal attest te kunnen bezorgen;
  • om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie, rechtenbeheer, beheer gebruikersovereenkomst en dergelijke);
  • om contractuele verbintenissen te realiseren (bijvoorbeeld: je bestelde een boek in onze boswinkel);
  • om jou, indien gewenst, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema’s van BOS+ en als dusdanig ook publiek uitdrukt;
  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BOS+;
  • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • voor werven en verzamelen van giften;
  • voor marktonderzoek en statistisch onderzoek;
  • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

  In dit kader verwerkt BOS+ – naargelang de aard van de relatie met jou als informatiezoekende, donateur, vrijwilliger of medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming en de daarvoor noodzakelijke verwerking van (persoons)gegevens -, mogelijks de volgende gegevens van jezelf of, in bepaalde gevallen, van kinderen die onder jouw hoede staan:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, roepnaam, werkgever, jobfunctie, taal;
  • communicatievoorkeuren;
  • financiële gegevens i.h.k.v. een gift;
  • historiek van de stortingen;
  • andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten.

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaren ze niet langer dan nodig.

  Voor opname en gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto of film, wordt gevraagd om akkoord als de geportretteerden duidelijk individueel herkenbaar zijn. Voor beeldopnamen van groepen of op een zekere afstand waardoor er minder herkenbaarheid is, zijn er in het algemeen minder beperkingen van toepassing. Alleszins wordt rekening gehouden met de toepasselijke wet- en regelgeving op dit vlak.

 • Hoe komen jouw gegevens bij BOS+ terecht?

  De gegevens die je zelf doorgeeft aan BOS+

  Als donateur/schenker

  Als je een online gift doet, verzamelen we jouw naam, adres en emailgegevens om deze gift te kunnen verwerken en je een fiscaal attest te bezorgen als het totaal van jouw giften aan BOS+ op jaarbasis meer bedraagt dan de door Financiën bepaalde drempelwaarde om een attest af te leveren. Ook als je per overschrijving via uw bank een gift doet, verwerken we de door de bank bezorgde gegevens die noodzakelijk zijn om aan jou, in geval van het bereiken van de drempelwaarde op jaarbasis, een fiscaal attest te kunnen afleveren.

  Als klant

  Als je een aankoop verricht in onze webwinkel of rechtstreeks bij BOS+, verzamelen we de noodzakelijke contactgegevens (naam en adresgegevens, eventueel telefonische bereikbaarheid) voor de facturatie en levering.

  Als vrijwilliger

  Als je je online aanmeldt als vrijwilliger voor een actie of voor een meer langdurig engagement, vragen we jouw naam, woonplaats, telefoonnummer en geboortejaar zodat we je kunnen contacteren met een concreet engagement op jouw maat. Dit doen we ook als je jouw engagement uit via e-mail, brief of in een direct contact. In het kader van een verzekering voor een welbepaalde activiteit, kan ook een geboortedatum noodzakelijk zijn.

  Nieuwsbrieven, inschrijvingen voor evenementen of activiteiten

  BOS+ biedt verscheidene nieuwsbrieven aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we voor de elektronische nieuwsbrieven jouw e-mailadres en optioneel soms jouw naam, gemeente of in bepaalde gevallen je leeftijd of geboortejaar (bijvoorbeeld voor op jongvolwassen gerichte activiteiten). Voor de bezorging van brieven in gedrukte vorm, hebben wij jouw adres nodig.
  We voegen voor elke type nieuwsbrief jouw gegevens alleen met je expliciete toestemming toe aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden.

  Inschrijving voor evenementen of activiteiten

  Als je je inschrijft voor een evenement dat BOS+ organiseert (debat, workshop, …), verzamelen we jouw naam en e-mailgegevens en vragen we soms (optioneel) jouw woonplaats, geboortejaar, geslacht en/of organisatie. Bepaalde van deze informaties worden gevraagd omwille van verplichtingen die subsidiërende overheden ons opleggen opdat zij kunnen nagaan welke doelgroepen met bepaalde activiteiten worden bereikt (bijvoorbeeld: geslacht, om genderevenwicht na te gaan; of leeftijd, voor op jeugd gerichte activiteiten). Je kan zelf aangeven dat je in de toekomst op de hoogte wil blijven van soortgelijke evenementen.

  Communicatie

  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om je verder van dienst te kunnen zijn. Soms vragen we je om bepaalde persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

  Gegevens die automatisch verzameld worden

  Als bezoeker van de BOS+ website

  Wij registreren met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën het verkeer op onze websites en mediakanalen, bijvoorbeeld om te onthouden dat je bent ingelogd en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij worden enkel gegevens van niet-persoonlijke aard bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

 • Wie ontvangt de gegevens?

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk,…);
  • ongevallenverzekering;
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en CRM;
  • de opslag van onze data;
  • het beheren van financiële gegevens, boekhoudpakket.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  BOS+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. BOS+ bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is.

 • Hoe worden gegevens beveiligd?

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens BOS+ van jouw gegevens kennis nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
     • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
     • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
     • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Hoe kan je je rechten uitoefenen?

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Meer informatie over hoe dit kan vindt u via deze webpagina van de GBA.