Updates

Over ons

BOS+ is een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Wie we zijn

Ontmoet de mensen achter BOS+. Een team vol gemotiveerde mensen, voor meer en beter bos!

Meer weten
Bomen planten

Onze thema’s

BOS+ werkt rond thema’s waarvan we vinden dat ze een centrale positie moeten innemen in een breed maatschappelijk debat over duurzaamheid en veerkracht van onze biosfeer en samenleving.

Meer weten

BOS+ 50 jaar

50 jaar is een lange tijd. Voor ons, maar ook voor de natuur. Ontdek hier onze meest memorabele gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar, waar we vandaan komen en waar we naartoe willen.

Meer weten

Algemene informatie

Op deze pagina kan je de praktische en juridische gegevens van BOS+ terugvinden.

Privacyverklaring

BOS+ doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Raadpleeg hier de privacyverklaring volgens de GDPR-wetgeving waarin we informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Meldpunt integriteit

Hebt u een vraag, klacht of wil u een integriteitsschending melden? Dat kan via het Meldpunt Integriteit. Het Meldpunt Integriteit van BOS+ is toegankelijk voor iedereen die melding wil doen van een integriteitsschending vanwege of gedurende een samenwerking met BOS+, begaan door BOS+ met inbegrip van haar bestuurders, het secretariaat en de medewerkers in uitoefening van hun functie.

Wat we doen

BOS+ werkt aan het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in de tropen. BOS+ wil zo een motor zijn voor acties rond duurzame lokale ontwikkeling.

BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties.

Onze vier strategische doelen

1

Een sterker draagvlak voor bossen en bomen

BOS+ informeert en sensibiliseert burgers, onderwijs, middenveld en ondernemingen over het maatschappelijk belang van bossen en bomen, en ondersteunt hen in de transitie naar meer duurzame attitudes, keuzes, bedrijfsvoering en gedrag. Dat doen we via een actieve pers- en communicatiewerking en een kwalitatief aanbod van educatieve en belevingsgerichte activiteiten over het belang van bossen wereldwijd.

2

Een bosvriendelijk beleid

BOS+ ondersteunt en beïnvloedt actoren die het beleid vormgeven of uitvoeren, zodat ze vanuit hun bestuursfunctie of voorbeeldfunctie bijdragen aan een beter behoud, beheer en bescherming van bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd. Zo stimuleren we een beleid waardoor ontbossing wordt gestopt of omgekeerd.

3

Versterking van bosbeheerders

BOS+ zet in op capaciteitsversterking van bosbeheerders in Vlaanderen en lokale gemeenschappen in onze partnerlanden die bossen op hun leefgebied beheren. Met het oog op een duurzaam en multifunctioneel bos- en natuurbeheer, inclusief agroforestry, en een betere bescherming van de (bos)ecosystemen waarbinnen zij leven en werken.

4

Acties op het terrein

BOS+ realiseert en faciliteert acties op het terrein voor het herstel of de uitbreiding van bossen en bomen, vergroening van onze leefomgeving en agroforestry. Zo werken we aan meer robuuste en veerkrachtige ecosystemen, samen met en ten voordele van mens en maatschappij.

Meerjarenplan Vlaanderen 2022 – 2026

Ontdek ons beleidsplan Vlaanderen voor 2022-2026. Onze positionering? Veerkrachtige bossen en bomen voor een veerkrachtige samenleving.

Gendergids BOS+

In deze gendergids omschrijven we onze visie wat betreft ‘gender’ en welke indicatoren we daaraan koppelen. De focus in dit document ligt voornamelijk op programma’s in het Zuiden.

Onze voornaamste partners en financiers

BOS+ als lid van 11.11.11

BOS+ werkt samen met en ontvangt financiële steun van koepelorganisatie 11.11.11.

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit en wil uitbuiting de wereld uit. Want iedereen – waar ook ter wereld – heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. 11.11.11 richt haar blik dan ook op de wereld en stelt het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. 11.11.11 brengt mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

Meer weten over 11.11.11

Jaarverslagen

U bent benieuwd wat BOS+ precies uitspookt? We hebben geen geheimen voor u, u vindt het allemaal terug in onze jaarverslagen.

Alle jaarverslagen
 • Ethisch kader: BOS+ & bedrijven

  BOS+ wil, door met vele partnerorganisaties samen te werken, de motor zijn van acties rond de uitbreiding, het behoud en het beheer van bossen in Vlaanderen en de wereld om zo bij te dragen tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. Bos en bomen dragen bij tot een betere samenleving in Vlaanderen en de wereld. Er zijn grotere inspanningen nodig voor de uitbreiding, het behoud en het beheer van bossen om te komen tot een leefbare wereld voor mens, plant en dier. 

  Omwille van het brede maatschappelijke belang van bos voert BOS+ haar pleidooi bij voorkeur samen met diverse geëngageerde maatschappelijke actoren, niet in het minst de bedrijfswereld. BOS+ stelt haar instrumenten en expertise dan ook graag ter beschikking om samen op te komen voor meer en beter bos, in Vlaanderen en in de wereld. 

  Kader  

  Steeds vaker tonen bedrijven hun maatschappelijk en sociale betrokkenheid door non-profit organisaties te steunen, via het delen van kennis, expertise of contacten, via een gift, via sponsoring, structurele samenwerkingen of andere vormen van samenwerking. Mede dankzij deze steun kan BOS+ haar doelstellingen realiseren.  

  BOS+ gelooft sterk in de inhoudelijke meerwaarde van dergelijke samenwerkingen: bedrijven zijn zich vaak heel erg bewust van hun sociale verantwoordelijkheid, en willen dan ook hun bijdrage leveren aan een betere wereld, zowel in het eigen functioneren als in de hulp die ze aan organisaties zoals BOS+ kunnen bieden. Dankzij deze samenwerkingen kan BOS+ niet alleen zeer welkome financiële middelen vinden, maar het laat BOS+ ook toe om doelgroepen te bereiken waar het op haar eentje zeker geen of slechts erg moeilijk toegang toe zou vinden. BOS+ kan het betreffende bedrijf ook ondersteunen of adviseren in duurzaamheidskwesties.  

  Bovendien zal BOS+ op haar eentje de precaire situatie van het bos in Vlaanderen en wereldwijd niet verbeteren; we hebben daar de steun en medewerking van tal van andere actoren voor nodig, niet in het minst het bedrijfsleven.  

  Bedrijven gaan ook vaak heel erg creatief om met de mogelijkheden die een dergelijke samenwerking biedt, wat kan leiden tot innovatieve projecten, en communicatie die beeld- en doelgroepdoorbrekend werkt. BOS+ staat ten zeerste open voor de creatieve ‘out of the box’ ideeën die uit een samenwerkingsverband met een onderneming kunnen resulteren.  

  Basisprincipes 

  Opdat samenwerkingen transparant, constructief en tot wederzijdse tevredenheid kunnen verlopen, baseert BOS+ zich ook op een aantal basisprincipes waaraan elke samenwerking met een bedrijf dient te voldoen. Dit afwegingskader dient om deze samenwerkingen op een transparante wijze te laten verlopen, zowel ten aanzien van elkaar als van derden. Het beschrijft de krijtlijnen van de rol, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide partijen.  

  Voorafgaande afweging van kwaliteitsvoorwaarden 

  Bedrijven die willen samenwerken met BOS+ engageren zich ertoe om – vanuit het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen – met hun bedrijfsvoering de druk die ze uitoefenen op het ecosysteem, het bos en de natuur te minimaliseren, en waar mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het bos, de natuur en het leefmilieu.  

  Beide partijen kennen en respecteren elkaars missie en visie. Ze respecteren elkaars autonomie, onafhankelijkheid en belangen. 

  BOS+ zal echter geen samenwerking aangaan wanneer een bedrijf niet voldoet aan een aantal fundamentele kwaliteitsverwachtingen. In deze afweging spelen o.m. de volgende elementen een rol: 

  1. Bedrijven die het wettelijke kader in de landen waarin ze opereren niet respecteren, met bijzondere aandacht voor de nationale en regionale milieuwetgeving. Ook internationale milieuovereenkomsten en internationale normen op het gebied van de mensenrechten en arbeidsrechten moeten gerespecteerd worden.  

  2. Bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die manifest leiden tot bosverlies of degradatie van bestaande bossen. 

  • In het bijzonder voor Vlaanderen, zonder daarbij alternatieve scenario’s overwogen te hebben en zonder een gelijkwaardige compensatie te voorzien (die niet zelden veel belangrijker moet zijn dan het wettelijk vereiste, omdat de wettelijk verplichte compensaties in veel gevallen ontoereikend zijn om het verlies aan biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten ook echt te compenseren). 
  • Bedrijven met een potentiële impact op bossen wereldwijd (bvb. doordat in hun toeleveringsketens producten zitten met een hoog ontbossingsrisico) en die geen of onvoldoende inspanningen doen om – i.h.k.v. gepaste zorgvuldigheid – hun toeleveringsketens duurzaam te maken, in het bijzonder via traceerbaarheid en transparantie.  

  3. Bedrijven die manifest een probleem hebben met: 

  • Bedrijfsethiek en deugdelijk bestuur: het overtreden van ethische codes, zich schuldig gemaakt hebben of maken aan fraude, corruptie en omkoping, handel drijven met overheden die in oorlog zijn;
  • Sociaal rechtvaardig beleid: werknemers laten werken in onveilige en ongezonde werksituaties, kinderarbeid toelaten, werknemersparticipatie weigeren waar het verplicht is, discrimineren op gronden van etniciteit, geslacht, geloof of seksualiteit; 
  • Mensenrechten: het niet respecteren van internationale standaarden zoals de ILO-normering, zowel in het bedrijf zelf als bij diens leveranciers. Indien het bedrijf zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan dit soort praktijken, dan moet niet alleen duidelijk zijn dat men sindsdien de werking heeft bijgestuurd, maar ook de eigen geschiedenis in de ogen heeft gekeken, en er op een verantwoorde wijze mee omgaat, bij het compenseren van de ev. slachtoffers en/of het herstellen van de aangerichte schade.  
  • Transparantie: weinig of geen bereidwilligheid tot of inspanningen naar betere beschikbaarheid van informatie over aspecten van de bedrijfsvoering die potentiële sociale en ecologische impact hebben, in het bijzonder over de oorsprong van hun producten/inputs
  • Klimaatpositief zijn: weinig of geen bereidwilligheid voor het klimaatpositief maken van de bedrijfsvoering, i.e. naast compensatie van niet te vermijden emissies ook inspanningen leveren voor reductie.   
  • Bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie of als hoofdactiviteit essentiële onderdelen produceren of leveren voor de wapenindustrie; 

  Bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie of als hoofdactiviteit essentiële onderdelen produceren of leveren voor de wapenindustrie; 

  4. Bedrijven die actief zijn in de productie van producten of het aanleveren van diensten met aantoonbaar negatieve effecten voor mens, leefmilieu of maatschappij, die actief zijn in de productie van maatschappelijk sterk betwiste producten, of die ethisch betwist(bar)e technologieën gebruiken. 

  5. Bedrijven waarvan gekend is dat eerdere partnerschappen die werden afgesloten in het kader van MVO niet of onvoldoende werden geëerbiedigd. 

  6.Indien BOS+ tijdens een lopende samenwerking constateert dat een bedrijf bovenstaande principes met de voeten treedt, kan BOS+ de samenwerking met onmiddellijke ingang stopzetten.

 • Ethisch kader: BOS+ & integriteit

  Integriteit houdt voor ons in dat medewerkers, partnerorganisaties en vrijwilligers zich laten leiden door zorgvuldig handelen, onkreukbaarheid, rechtvaardigheid en openheid. Dat zij geen privé belangen nastreven, dat zij loyaal en objectief zijn en dat zij op zorgvuldige en onpartijdige wijze de verschillende belangen afwegen. Dit is in het bijzonder van toepassing op volgende domeinen: het naleven van het non-discriminatiebeginsel, het omgaan met financiële middelen en het vermijden van alcohol, drugsmisbruik, zedenfeiten en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

  De ethische gedragscode is de basis voor ons integriteitsbeleid en moet de legitimiteit van en het vertrouwen in BOS+ binnen onze organisatie, andere (partner)organisaties, werknemers en het brede publiek ondersteunen. Het is voor BOS+ onmogelijk om deze code aan elke commerciële partner voor te leggen. Desondanks kunnen inbreuken van commerciële partners tegen deze ethische code voldoende basis vormen om de contracten te verbreken.

  Voor de ethische code van de organisatie stelt BOS+ vier principes voorop, nl.

  • Respect voor mensenrechten
  • Integriteit
  • Onpartijdigheid
  • Inclusiviteit

  De operationalisering van de vier principes binnen de werking van BOS+ wordt hieronder toegelicht. Van de partners verwacht BOS+ de nodige acties om onderstaande punten actief toe te passen in het eigen beleid, waarbij de operationalisering ervan waar nodig kan aangepast worden aan de specifieke socio-culturele context waar de partner actief is.

  Het engagement van BOS+ om te werken volgens een strikte ethische code komt ook tot uiting door het ondertekenen van het integriteitscharter opgemaakt binnen de Belgische sector voor ontwikkelingssamenwerking, deelname aan de werkgroep integriteit van de NGO-federatie en Acodev en het voorzien van een meldpunt integriteit op de website.

   

  1. Respect voor mensenrechten

  Respect voor de fundamentele rechten van de mens staat centraal in het werk van BOS+, zowel ten opzichte van alle medewerkers (BOS+ en partners) als van de doelgroepen waar mee samengewerkt wordt.

  BOS+ vertaalt dit in

  • Correcte toepassing van alle arbeids-en gezondheidsrechten met aandacht voor het mentale welzijn;
  • Permanente opvolging van de veiligheid van de (werk)context van alle medewerkers;
  • Een waardige en betrokken houding ten opzichte van externen waarmee onze medewerkers in contact komen;
  • Erkennen van elkaars verschillen en hoffelijk omgang daarmee;
  • Intimidatie noch andere vormen van mishandeling worden getolereerd;
  • Respect voor persoonlijke levenssfeer mits correcte toepassing van de General Data ProtectionRegulation (GDPR – Data protection in the EU | European Commission (europa.eu)

   

  2. Integriteit

  BOS+ bewaakt streng zowel de morele als de financiële integriteitsprincipes bij de implementatie van elk project of programma. De morele integriteit focust met name op de afwezigheid van elke vorm van discriminatie, geweld en uitbuiting (zeker ook van kinderen en jongeren), en promoot inclusie en wederzijds respect van en voor ieder individu in al zijn aspecten. De financiële integriteit doelt op de transparantie bij het inzetten van de middelen en een correct gebruik daarvan. We doen dit conform de financiële regelgeving zowel in België als in het partnerland.

  BOS+ vertaalt dit in

  • Alle informatie die BOS+ en haar personeel door de uitvoering van projecten bekomt zal met de nodige integriteit en vertrouwelijkheid behandeld worden en enkel gebruikt worden waar relevant ten aanzien van financiers en met goedkeuring van de betrokken partijen;
  • Medewerkers van BOS+ mogen geen misbruik van voorrechten en immuniteit, moeten handelen in het belang van de organisatie, hanteren discretie in communicatie en sociale media, hanteren een eerlijke en transparante communicatie en zoeken in geval van conflict in de eerste plaats naar oplossingen die in overleg kunnen worden gevonden. Als ambassadeur van de organisatie verwacht BOS+ dit van de medewerkers in elke mogelijke context.
  • Extra aandacht in de internationale context voor bewustzijn van interculturele verschillen en respect voor de lokale realiteit. Binnen de internationale werking wordt er extra nadruk gelegd op deze principes van en wordt verwacht dat alle medewerkers zich bewust zijn dat interculturele verschillen een realiteit zijn. Met respect voor de lokale context moeten alle betrokkenen benaderd worden zonder hierbij af te wijken van deze principes.
  • BOS+ heeft een meldpunt integriteit waar iedereen (medewerkers en externen) terecht kan met klachten. Deze worden met zorg en discretie behandeld door de leden van de werkgroep integriteit.

   

  3. Onpartijdigheid

  BOS+ verwacht van alle medewerkers een onpartijdige basishouding. Dit houdt in dat

  • Het niet toegelaten is voor medewerkers van BOS+ om cadeaus en/of betalingen te ontvangen die de onafhankelijke beoordeling kunnen beïnvloeden.  Persoonlijke geschenken worden geweigerd als dit de machtsverhoudingen zou kunnen wijzigen of schade kan berokkenen t.o.v. de organisatie;
  • Fraude, corruptie, nepotisme, belangenconflicten en of vervalsing van bewijsstukken worden niet aanvaard;
  • BOS+ werkt met onpartijdige deskundigen;
  • Intieme relaties die invloed kunnen hebben op de machtsverhoudingen binnen BOS+ en/of met de partners en/of met de doelgroep, worden kenbaar gemaakt en maatregelen worden genomen om onpartijdigheid te garanderen en voorkeursbehandelingen tegen te gaan;
  • Potentiële belangenconflicten worden kenbaar gemaakt en maatregelen worden genomen om risico’s op belangenconflicten uit te sluiten.

   

  4. Inclusiviteit

  BOS+ zet in op een inclusief personeelsbeleid, een inclusief aanbod naar de doelgroep om het thema bos zo breed mogelijk ingang te laten vinden in de samenleving, in alle landen waar BOS+ werkzaam is. Dit betekent dat BOS+ medewerkers wil aantrekken op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit en dat de werking wordt uitgebouwd in functie van het bereiken van diverse doelgroepen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.

  BOS+ vertaalt dat in

  • Een inclusief personeelsbeleid voor wat betreft de aanwerving, opvolging en afronding van de tewerkstelling. Na analyse van de samenstelling van de teams kan een bepaalde subgroep bevoordeeld worden bij aanwerving in functie van een meer evenwichtige samenstelling van de teams;
  • Aandacht schenken aan het aantrekken van vrijwilligers, stagiairs en studenten binnen de werking op een inclusieve manier;
  • Het differentiëren van ons extern aanbod aangepast aan de noden van diverse doelgroepen, en het erkennen van elkaars verschillen als reflex;
  • Het stimuleren van participatie zowel binnen onze eigen organisatie als in onze externe acties;
  • Het voeren van inclusieve communicatie.

   

  5. Meldpunt integriteit

  Het Meldpunt Integriteit van BOS+ is toegankelijk voor iedereen die melding wil doen van een integriteitsschending vanwege of gedurende een samenwerking met BOS+, begaan door BOS+ met inbegrip van haar bestuurders, het secretariaat en de medewerkers in uitoefening van hun functie.

   

  Meld een incident

 • Milieuzorg, geworteld in het DNA van BOS+

  Milieuzorg is aanwezig in het DNA van BOS+ als organisatie en maakt inherent deel uit van alle acties van BOS+. Als Civiele Maatschappij Organisatie (CMO) met bijzondere focus op leefmilieu en duurzame ontwikkeling heeft BOS+ op het gebied van milieuzorg in zijn eigen werking een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen.

  BOS+ heeft als doel om een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen te stimuleren, waarbij we streven naar een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving met een sterke band tussen ecologie en economie. BOS+ ontwikkelt daarom een beleid dat duurzame ontwikkeling centraal stelt, zowel op het vlak van ruimte, natuur, milieu-ecologische aspecten, klimaat, energie en groene economie. 

  De activiteiten en diensten van BOS+ moeten daarom uitgevoerd worden in overeenstemming met de volgende krachtlijnen: 

  1. voorkomen, hergebruik en rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen;
  2. mobiliteit met respect voor gezondheid en omgeving;
  3. duurzame aankopen,  inzetten op circulaire economie;
  4. uitsluitend plantaardige voeding aankopen en promoten, liefst ook lokaal en biologisch;
  5. verhogen van de biodiversiteit;
  6. inzetten op duurzaam en kwalitatief land

  BOS+ maakt dit interne milieuzorgbeleid kenbaar aan medewerkers, partners en relevante dienstverleners en bevordert dit milieubewust handelen via sensibilisering. 

  De leidinggevenden en alle medewerkers engageren zich ten volle om deze beleidsprincipes dagelijks toe te passen. 

  Aankoopbeleid 

  Als ondertekenaars van het FSC-convenant houden we ons aan de principes van het voorkomen van papierverspilling en het gebruik van 100% gerecycleerd, chloorvrij papier met een EU Ecolabel. Voor BOS+ T-shirts of andere kledij kiezen we voor bio en fair trade (GOTS-label, EU Ecolabel, Fairtrade, Neutral Certified Responsibility en/of Oeko-Tex Standard 100). Deze labels staan voor waarden die BOS+ deelt, van een duurzame en ecologische productie tot eerlijke handel. 

  Catering 

  Op BOS+ activiteiten serveren we geen vlees, vis of andere dierlijke producten. Met de keuze voor plantaardige voeding willen we een signaal geven en de deelnemers laten kennismaken met alternatieven. Onze huidige vleesconsumptie heeft mondiale effecten op onder andere de klimaatverandering en het wereldwijde bosoppervlak, met onhoudbare gevolgen in Vlaanderen (verzuring, vermesting, gronddruk, dierenwelzijn…) en een onaanvaardbare export van onze ecologische voetafdruk naar de tropen. 

  Elektriciteit, verwarming en water 

  Als huurder van een kantoor kan BOS+ op dit vlak weinig structurele aanpassingen doorvoeren. Onze huisbaas, de Universiteit Gent, heeft rond de verwarming en de isolatie van het gebouw de laatste jaren echter belangrijk werk geleverd.

  Transport 

  De werking van BOS+ kan niet zonder een aanzienlijk aantal kilometers dienstverkeer. Bovendien moet er af en toe veel materiaal vervoerd worden, waardoor transport met de wagen de enige mogelijke manier is. Toch trachten de BOS+ medewerkers hun transport zo duurzaam mogelijk te organiseren. Mede dankzij de aankoop van plooifietsen, het lidmaatschap bij auto-deelorganisatie Cambio, een Blue-bike abonnement en een fiets-leaseplan voor werknemers, slagen we erin dit zo duurzaam mogelijk te realiseren. 

  CO2-uitstoot  

  Voor een organisatie met een belangrijke zuidwerking is het onvermijdelijk dat er regelmatig vliegtuigreizen gemaakt worden. BOS+ onderneemt deze reizen alleen als ze echt noodzakelijk zijn. Voor de vluchten die wel genomen worden berekent BOS+ de uitstoot door middel van de calculator die door Ecolife werd ontwikkeld voor BOS+ (Treecological.be). Per berekende ton CO2-uitstoot doet BOS+ een bijdrage (in 2023 was dit €100) en investeren dit in haar eigen klimaatprojecten waarbij verwacht wordt dat diezelfde hoeveelheid CO2 op termijn terug uit de atmosfeer gehaald wordt door bomen. De klimaatbijdragen gebeuren waar mogelijk zowel in de tropen als bij ons. Een deel van deze klimaatbijdrage wordt door BOS+ ook gebruikt om te investeren in het verminderen van onze uitstoot. Korte afstandsvluchten (max. 800 km) doen we niet, tenzij er echt geen haalbare alternatieven bestaan, qua timing of kostprijs.  

 • BOS+ bewaakt haar uitstoot

  Al 50 jaar maakt BOS+ het verschil voor een duurzame wereld. BOS+ ontwerpt educatieve pakketten, organiseert excursies, geeft workshops, verspreidt kennis over bosbeheer en -behoud, voor jong en oud. En bovenal: we planten bomen. Ook op organisatieniveau wil BOS+ zo duurzaam mogelijk zijn door als kleine organisatie een zo groot mogelijk bijdrage te leveren aan het oplossen van twee van de grootste problemen die we hebben – de klimaatontwrichting en de ineenstorting van de biodiversiteit. Maar hoe doen we dat? Op die vraag zoeken we als natuurorganisatie een antwoord. 

  Enerzijds reduceert BOS+ maximaal haar CO2-uitstoot, anderzijds betaalt ze een hoge bijdrage per uitgestoten ton. Hierdoor stimuleren we onszelf om die uitstoot versneld te blijven terugdringen. En met het bedrag leggen we enerzijds bossen aan en leveren we anderzijds een evenredige bijdrage aan onze inspanningen rond uitstootreductie.  

  Deze bossen bevinden zich zowel in Vlaanderen als in de tropen. Het resultaat mag er zijn: “we kunnen met enige fierheid meedelen dat we als natuurorganisatie met een zeer lage klimaatimpact door het leven gaan”, aldus Bert De Somviele, directeur van BOS+. 

  ‘Wat je zelf doet, doe je beter’…

  Het zou onverantwoord zijn om als vereniging die zich inzet om de klimaatontwrichting tegen te gaan, hier niet het voortouw in te nemen. De mens is dé grote drijvende kracht achter de klimaatontwrichting en het massale uitsterven van diersoorten. Daar kunnen wij onze organisatie niet los van zien. 

  Het goede voorbeeld

  Er bestaan gelukkig al allerlei opties om je eigen milieu-impact te verkleinen. Je kan als consument beslissen om minder of geen vlees te eten, vliegen voorgoed over te laten aan vogels, minder spullen te kopen en de verwarming lager te zetten.  

  Dezelfde oefening kan je gerust op organisatieniveau maken. Sterker nog, BOS+ ziet het als prioritair dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om hun impact op milieu en klimaat te verkleinen en de voetafdruk van het individu niet als bliksemafleider te gebruiken. We spreken anderen daar ook op aan. En dat kan je enkel op een overtuigende manier doen als je zelf ook het goede voorbeeld geeft. 

  Meer dan genoeg redenen dus om actie te ondernemen. Willen we een leefbare wereld met een relatief stabiel klimaat en veerkrachtige ecosystemen voor de komende generaties? Dan is het nu (meer dan) hoog tijd om het roer om te gooien. 

  Meten is weten

  Tussen woord en daad staan vaak allerlei praktische belemmeringen. Zo ook voor een organisatie als BOS+ waarvan sommige medewerkers soms een intercontinentale vlucht moeten nemen om onze werking in Afrika en Zuid-Amerika op te volgen. Als organisatie die ook actief is in de tropen, kunnen we sommige van die vluchten helaas niet elimineren. En ook in Vlaanderen veroorzaken de activiteiten en werkruimte van een goede 30 medewerkers natuurlijk een zekere uitstoot, ondanks alle inspanningen. 

  Als organisatie haar uitstoot verminderen, vergt in de eerste plaats heel wat rekenwerk. BOS+ sprokkelde voor haar “nulmeting” een indrukwekkende dataset bij elkaar over woon-werkverkeer, vliegverkeer, dienstverplaatsingen, het verbruik van gas en elektriciteit. Maar daar blijft het niet bij: ook het aankoopbeleid, het papierverbruik, de servers die onze websites hosten, de catering die we voorzien op evenementen, tot zelfs de uitstoot van de (vele) mails die we sturen, werden onder de loep genomen. 

  De meting gebeurde ook op basis van het voorzichtigheidsprincipe: waar geen zekerheid kon bekomen over de exacte cijfers, werd gekozen voor het ‘worst-case’ scenario. Na het grondig documenteren van alle gegevens gingen we over tot actie. We verstrengden onze richtlijnen inzake dienstverkeer met het vliegtuig. We bekeken ons drukwerk, papiergebruik en de aankoop van materiaal. BOS+ kiest er al jaren systematisch voor veganistische producten te serveren op zijn evenementen. We maakten werk van duurzame mobiliteit. Fiets, openbaar vervoer en autodelen worden de regel, klassiek autogebruik eerder de uitzondering. 

  Uitstoot vastleggen

  We maakten de rekensom via een wetenschappelijk uitgekiend protocol. In 2019 bedroeg onze CO2-uitstoot 154.485 kilo. We ronden dit voor onszelf naar boven af tot 155 ton CO2. Daarvan is 111 ton CO2 aan onze tropenwerking toe te schrijven en 44 ton CO2 aan Vlaanderen. Voor 2020 en 2021 namen we de berekening van 2019 over, wat een zeer voorzichtige inschatting en de factor een onderschatting van de CO2-uitstoot betekent aangezien er tijdens deze twee coronajaren er amper dienstreizen met het vliegtuig werden afgelegd. 

  BOS+ kiest voor – hoe kan het ook anders – de aanplant van bomen en natuurherstel om haar restuitstoot te compenseren. Zowel in Piura, Peru als in Overijse spreiden honderden bomen hun wortels uit ‘as we speak’. Ze capteren continu CO2 en zetten door fotosynthese onze restuitstoot om in zuurstof en plantmateriaal.

  In de droogbossen van Piura beschermen we een gebied van 1.500 hectare waardoor nieuwe boompjes die door natuurlijke regeneratie tot stand komen, de kans krijgen om te groeien. Dergelijk herstel van aangetaste gronden en bossen is cruciaal voor het klimaat, de biodiversiteit én lokale gemeenschappen.

   

  Verhoog de lat

  Het restbedrag van onze bijdrage van 100€/ton uitgestoten CO2, investeren we in maatregelen die ons helpen om onze uitstoot verder te reduceren.  

  We hopen natuurlijk ook andere organisaties, binnen én buiten de natuursector, te inspireren om hetzelfde engagement te nemen. Want niet enkel milieuverenigingen, maar ook particulieren, bedrijven of verenigingen kunnen de stap zetten naar een toekomstgericht klimaatbeleid. 

  Transparantie is daarin ons kernwoord. Wil je stappen zetten of een bijdrage doen aan het klimaat voor de restuitstoot van je organisatie, dan kan je bij ons terecht. We stellen onze eigen berekeningsmethode ter beschikking alsook onze statistieken van onze organisatie. Wie vragen heeft of bedenkingen staan we graag te woord. Alleen op een eerlijke manier kan echte verandering plaatsvinden. 

  Klimaat

 • BOS+ onder de loep

  BOS+ is niet alleen kritisch voor het bosbeleid maar ook voor zichzelf. We laten onze werking regelmatig evalueren. Voor BOS+ zijn deze evaluaties essentieel. Op die manier leren we bij en staan we garant voor échte resultaten mét impact.

 • Het organigram van BOS+