Updates

Word een behaaglijke gemeente

Houtkanten op maat van de gemeente

We gaan samen met gemeentes aan de slag om houtkanten, hagen en bomenrijen aan te leggen. Hierbij verkennen we wat verwacht wordt van de nieuw aangeplante landschapselementen en houden rekening met de beleidsdoelstellingen.

Wat we bieden

U kan bij BOS+ áltijd terecht met adviesvragen rond aanleg en beheer van houtkanten. Concreet in het kader van de projectoproep ‘Houtkanten’ van de VLM kunnen we de rol van inhoudelijke partner opnemen voor advies, begeleiding, uitvoering, vorming en initiatieven rond communicatie en draagvlakverbreding. 

Onderaan deze pagina vindt u de concrete modules terug van ons aanbod. 

© Sanne Van Den Berge

Een behaaglijke gemeente

Houtkanten, hagen en bomenrijen (houtige kleine landschapselementen) zijn belangrijke onderdelen van het groene netwerk voor mens én dier in een gemeente.

Ze ondersteunen de biodiversiteit gezien ze een thuis vormen voor heel wat plant- en diersoorten, ze verbinden natuur waardoor passage door het landschap vergemakkelijkt, ze leveren hout en vruchten, slaan koolstof op in hun biomassa en de bodem, ze verminderen erosie, vangen fijnstof, verminderen de geluidshinder… en ze zorgen natuurlijk als esthetische elementen voor het kenmerkend landschap met streekeigen karakter. 

Over houtkanten
© Sanne Van Den Berge

Goed voor landbouw

Ook voor landbouwbedrijven zijn houtkanten interessant: ze bieden beschutting voor vee, ze bevorderen bodemvruchtbaarheid, verminderen bodem- en winderosie en stimuleren natuurlijke plaagbestrijding. Kortom: ze bieden heel wat voordelen! Een gemeente met veel kleine landschapselementen is dan ook een behaaglijke gemeente. 

BOS+ is al langer ‘fan’ van houtkanten. We hebben een actieve werking via verschillende projecten rond de aanplant en het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Nu de VLM een oproep lanceert om houtkanten aan te planten in gemeentes en provincies in het kader van het houtkantenplan, zijn we enthousiast om gemeentes hierbij te ondersteunen.  

© Duizend Knopen Ontward

Op maat van uw gemeente

We gaan samen met gemeentes aan de slag om houtkanten, hagen en bomenrijen aan te leggen. Hierbij verkennen we wat verwacht wordt van de nieuw aangeplante landschapselementen: zijn er bepaalde wensen van de gemeente uit zoals het creëren van groenschermen op sommige locaties, het beperken van erosie, het verstevigen van oevers?

Zijn er plannen met een toekomstige houtoogst uit de houtkanten, zoals bv. aanwenden van houtsnippers als brandstof voor het verwarmen van openbare gebouwen?

Of zijn er bepaalde doelstellingen in de beleidsdocumenten van de gemeente waaraan kan worden bijgedragen door de aanplant van houtkanten?

Dit zijn zaken die we in rekening kunnen brengen bij het kiezen van de plantlocaties en het opmaken van de aanplantingsplannen. 

Wat we bieden

 • Steun bij uitschrijven projectvoorstel

  Gemeenten die een projectvoorstel willen indienen voor oproep van de VLM, kunnen we ondersteunen door het projectvoorstel na te lezen en aan te vullen, en te verduidelijken wat de rol van BOS+ kan zijn.

 • Advies aanplantlocaties

  We selecteren optimale aanplantlocaties voor nieuwe landschapselementen binnen de gemeentegrenzen. Via een landschapsanalyse brengen we het bestaande netwerk in kaart, en bekijken we waar nieuwe houtkanten kunnen aangelegd worden. We houden rekening met mogelijke beheerscenario’s, we nemen kansen mee tot het verbinden van bestaande natuur en ook het heraanplanten op locaties waar vroeger houtkanten of bomenrijen stonden geniet de voorkeur (in de mate van het mogelijke).

  Ook locaties waar er beter geen houtkanten worden aangeplant, worden gedetecteerd. Zoals gebieden met een beschermingsstatus (open beschermde landschappen, speciale beschermingszones…) of waar weide- of akkervogels voorkomen. 

 • Versterken biodiversiteitswinst voor de gemeente

  We screenen en selecteren een aantal koestersoorten in de gemeente die gelinkt zijn aan houtige landschapselementen, en lijsten hun noden op. Bij de aanleg van nieuwe landschapselementen kan hier rekening mee gehouden worden.

  Focussen op een bepaalde vlindersoort bijvoorbeeld, kan de boomsoortenkeuze beïnvloeden. Focussen op kleine zoogdieren kan een bepaalde vorm van beheer naar voor schuiven.

  Ook het verbinden van bepaalde types natuur kan hierop afgestemd worden (bv. nattere stukken verbinden in functie van amfibieën, graslanden verbinden in functie van vlinders, bossen verbinden in functie van vleermuizen of marterachtigen…).   

 • Ontwerp aanplantingsplannen

  We stellen aanplantingsplannen op voor de nieuwe landschapselementen met advisering rond boomsoortenkeuze (rekening houdend met de bodem, het toekomstig beheer, de waarde voor wilde bestuivers en vruchtenetende fauna), we adviseren rond wildbescherming, we bepalen het geschikte plantverband voor elk nieuw landschapselement en gaan de regels rond aanleg na (zoals vastgelegd in het Burgerlijk wetboek). 

 • Begeleiden realisatie aanplant

  Vanuit BOS+ kunnen we het plantgoed (en eventuele wildbescherming) bestellen en kunnen we de aannemers voor de aanplant contacteren en opvolgen. 

 • Communicatie en draagvlakverbreding

  We hebben heel wat expertise rond het thema binnen BOS+. Tijdens een infoavond in de gemeente kunnen we de voordelen die houtige landschapselementen bieden toelichten aan de hand van een presentatie of debat. Via onze sociale media zullen we mee ruchtbaarheid geven aan de initiatieven rond aanleg nieuwe landschapselementen

Wat kost het

Een ‘behaaglijke gemeente’ is een concept op maat. Contacteer ons dus zeker met jouw verwachtingen en we bekijken wat we samen kunnen uitwerken voor welke prijs. Al deze modules passen binnen het concept van de projectoproep ‘Houtkanten’ van de VLM en zijn dus subsidieerbaar.

Om je een idee te geven: je kan ons inschakelen voor het uitvoeren van de modules zoals hierboven omschreven, dit alles samen voor €7700 (excl. BTW). Het is ook mogelijk ons in te schakelen voor één of een paar van de modules, we kunnen dan verder bekijken wat de verwachtingen zijn en aan welk tarief we dit kunnen bieden.  

© Theo Peeters

Contacteer ons!

Voor meer informatie, bij vragen of voor een voorstel op maat neem contact op met onze medewerkers Sanne of Bert.

Projectmedewerker

Sanne Van Den Berge

sanne.vandenberge@bosplus.be
Projectmedewerker

Bert Peeters

0456 29 41 74 bert.peeters@bosplus.be