Updates

Aanbod overheden

Klimaatgroenscan

Met dit betalende aanbod ondersteunen we gemeentes bij het uitvoeren van een klimaatgroenscan. Op basis daarvan stellen we een kimaatgroenplan dat verschillende quick wins bevat en op de langere termijn voorstellen doet op vlak van vergroening en water om hitte-eilanden in de gemeente te mitigeren.

Een scan van je gemeente

Groen en water in bebouwde omgeving fungeert als airco voor hitte-eilanden: de structuur van onze gemeentes, met een hoog aandeel aan verharde oppervlaktes, een beperkte luchtcirculatie en een bijkomende toevoer aan warmte door gebouwen en wagens, leidt tot het fenomeen waarbij de bebouwde kom een zone wordt waar de temperatuur hoger ligt dan in het buitengebied. Op de scan worden deze hitte-eilanden in de gemeente in kaart gebracht. 

Waarom je gemeente scannen?

De steeds frequenter wordende hittegolven leiden dit tot significante oversterfte, stijgend ziekteverzuim en andere nadelige effecten zoals bv. afnemende arbeidsproductiviteit en toenemende agressie. Bossen en bomen vormen een tegengewicht: in stadsrandbossen kan de temperatuur tot meer dan 10°C lager zijn in vergelijking met de bebouwde omgeving, en ook onder en nabij straatbomen kan de temperatuur meerdere graden lager liggen.   

Hoe gaan we te werk?

Met dit project ondersteunen we gemeentes door het uitvoeren van een klimaatgroenscan om daaruit een klimaatgroenplan voor te stellen. Dit houdt het volgende in: 

1. Inventarisatie

Inventarisatie en analyse van reeds aanwezig groen, bebouwing en andere beïnvloedende factoren in de bebouwde kom via desktopstudie. Indien relevant voor de gemeente wordt ook overstromingsgevoeligheid, luchtkwaliteit en erosierisico meegenomen in deze analyse. Deze analyse levert een hitterisicokaart op voor het grondgebied van de gemeente waarbij het huidige aanbod van relevant klimaatgroen staat aangeduid, alsook de bestaande risicozones voor hitte-eiland-effecten, overstroming, erosie, … 

2. SELECTIE FOCUSZONES

Samen met de gemeente selecteren we uit deze hitterisicokaart relevante zones waarvoor we aanbevelingen zullen formuleren. De keuze van deze zones kan gebaseerd zijn op de hitterisicokaart (opvallende opwarmende of afkoelende zones), maar het kan ook gaan om buurten waar in de nabije toekomst opportuniteiten zijn doordat er werken gepland staan, buurten waarop de gemeente wil focussen, zones die als typevoorbeeld kunnen dienen voor andere zones in de gemeente door een gelijkaardige ruimtelijke ordening, …

3. INPUT LOKALE EXPERTS

Aan de hand van gesprekken met lokale experts (milieu- en/of groenambtenaar, jeugdambtenaar, hoofd van de technische dienst, beheerders van (semi-publiek) groen zoals scholen, zorginstellingen, bedrijfssector, …)  en op basis van de hitterisicokaart verzamelen we input voor het opstellen van het klimaatgroenplan.

4. OPLEVERING PLAN

Het klimaatgroenplan bevat voor elke geselecteerde zone aanbevelingen die kunnen helpen het hitte-eiland tegen te gaan. Uit de gesprekken met de lokale experts worden een aantal quick wins op vlak van vergroening gedetecteerd die op relatief korte termijn kunnen gerealiseerd worden. Andere voorstellen zullen meer voorbereiding en overleg vergen, maar bieden de ruimere visie waaruit een meerjarenplan ter ‘klimaatvergroening’ van de gemeente gerealiseerd kan worden. In die zin is dit Klimaatgroenplan een verdere concretisering van het ev. Klimaatplan waarover de gemeente reeds beschikt.  

Dit is het basisaanbod van BOS+. Het levert als eindproducten een kleurenkaart met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptienoden, en een Klimaatgroenplan 

 • Plan van aanpak

  Desktopstudie 

  Analyse door middel van een Geografisch Informatie Systeem van de gemeente, inzake ‘groene elementen’ en ‘elementen die de klimaathuishouding beïnvloeden’ (verhardingen, erosierisico, overstromingsgevoeligheid, …).  

  Groene elementen: 

  • Orthofoto’s, middenschalig, zomeropname 
  • Groenkaart 
  • Hooggroenkaart 
  • Boswijzer 
  • Biologische waarderingskaart – versie 2 
  • Natuurwaardeverkenner 
  •  

  Bodembestemming – detectie verhardingen 

  • Gedetailleerde huidige kartering van het gebied (openstreetmap) 
  • Combinatie gewestplan, ruimteboekhouding voor het ruimtelijk structuurplan, RUPs, BPAs 
  • Kaart van het Ruimtebeslag 
  • Erosiegevoelige gebieden 
  • Overstromingsgevoelige gebieden 
  • …  

  Terreinbezoek 

  De GIS-analyse wordt aangevuld met terreinbezoeken voor de verificatie van de bekomen resultaten in de meest recente toestand en eventuele bijkomende karteringen. 

  Opmaak van het klimaatgroenplan 

  Het klimaatgroenplan omvat een rapport waarin de besluiten uit de voorgaande analyses worden voorgesteld en toegelicht. Bovendien bevat dit rapport aanbevelingen omtrent de gewenste aanplanten die dienen te verwezenlijkt worden om een goede klimaathuishouding in de gemeente te bekomen. Deze aanplanten en het plan van aanpak hiervoor kunnen dan in een vervolgtraject verwezenlijkt worden. 

 • Wat is de voorziene tijdsverdeling?

   

  Onderwerp  Aantal mandagen 
  Categorie A  Categorie B  Categorie C 
  Startvergadering (inclusief voorbereiding)  1  1  2 
  Verzamelen data   1  1  2 
  Uitvoeren desktopanalyse  2  3  4 

  Gesprekken met experts  

  & Terreinbezoeken 

  3  5  6 
  Uitwerking rapport, inclusief klimaatgroenplan 


  TOTAAL
   

   

  10 

   

  15 

   

  20 

   

  Categorieën gemeenten 

  • Categorie A: oppervlakte < 100 km²  
  • Categorie B: oppervlakte >100 km², niet Categorie C 
  • Categorie C: Antwerpen & Gent 
 • De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
  • Een contactpersoon met expertise volgt het project op en geeft inhoudelijke feedback, aanwezigheid op start- en eindvergaderingen 
  • Gemeentelijke medewerkers met relevante expertise worden betrokken bij bilaterale overlegmomenten om knelpunten en opportuniteiten te helpen detecteren 
  • Verschaffen van benodigde gegevens, indien nodig 

Richtprijs

De kostprijs is eveneens afhankelijk van de grootte van de gemeente, waarin we drie categorieën hanteren: 

 • Categorie A – 6.000€ excl. BTW 
 • Categorie B – 9.000€ excl. BTW 
 • Categorie C – 12.000€ excl. BTW 

Dit is all-in (personeel, transport, ev. werkingskost). In principe leveren we de eindproducten in digitale vorm aan, maar indien gewenst kunnen 5 papieren exemplaren aangemaakt worden binnen dit budget. 

Contact

Voor meer informatie en/of een voorstel op maat, contacteer: 

Teamcoördinator

Lauren Maes

lauren.maes@bosplus.be