Updates

kenniscentrum

andere doelstellingen

Naast de voorgaande hoofddoelstellingen van beheermaatregelen zijn er nog doelstellingen in functie van de welke bossen beheerd worden. Afhankelijk van talloze factoren zal de nadruk meer op de één of de andere doelstelling liggen. Zoals beheermaatregelen in functie van milieubescherming, jacht en cultuurhistorisch erfgoed.

milieu bescherming

Via verschillende minder tast- en zichtbare processen hebben bossen ook een positieve invloed op ons leefmilieu. Deze functies of ecosysteemdiensten plaatst men onder de noemer milieubescherming of schermfunctie. Er zijn een aantal zaken die een bosbeheerder kan doen.

Zo is het bijvoorbeeld af te raden om als bedrijfssoort kaalkap toe te passen. Door deze zeer ingrijpende maatregel, komt er plots veel licht op de bodem. Als gevolg kan die, zeker op hellingen, erosiegevoelig worden met mogelijke modderstromen als gevolg.

Ook de boomsoortensamenstelling kan een invloed hebben, zo kan de productie van zuiver drinkwater in het gevaar komen bij een te groot aandeel naaldbomen. Naaldbomen vangen met hun naalden (die, anders dan bij loofbomen, het hele jaar door aan de bomen blijven hangen) veel meer schadelijke stikstofverbindingen uit de lucht. Via de regen komen die in de bosbodem terecht waar ze uitspoelen naar het grondwater. Ook door te zorgen voor bosranden die gradueel overgaan in het opgaande bos, kan de beheerder de instroom van schadelijke stoffen verminderen en dus de uitspoeling van deze stoffen naar het drinkwater beperken.

Ook op de koolstofopslag kan de beheerder invloed hebben. Door permanent een aandeel liggend – en staand dood hout in het bos te houden, zal de koolstofopslag opgekrikt worden. Maar de belangrijkste maatregel om de miliebeschermingsfunctie van bossen in stand te houden, is de bossen zelf behouden!

Jacht

Jagen is een veel beoefend tijdverdrijf, overal ter wereld. Sommige traditionele stammen en in mensen die leven in ontwikkelingslanden jagen soms nog uit noodzaak. Bij ons is jacht echter vooral een vorm van recreatie geworden. Jacht heeft eveneens zijn invloed op het bosbeheer.

Soms worden -door bijvoederen- de wildaantallen kunstmatig te hoog gehouden, vaak is het dan door vraat zeer moeilijk om jonge bomen te laten opgroeien en moeten beheerders allerlei wildbeschermingstechnieken gebruiken om het bos te laten verjongen. Door nieuwe vormen van jachtbeheer (de licentiejacht) probeert men om tot wildaantallen te komen die beter in evenwicht zijn met de draagkracht van het bos en zijn omgeving. Aspecten rond wildbeheer worden ook best opgenomen in het beheerplan.

Cultuur historisch erfgoed

Onze bossen worden reeds zeer lange tijd beheerd en gebruikt. Je vindt dan ook, in oude bossen, her en der zichtbare – en minder zichtbare sporen van dit menselijk gebruik. Mensen hechten waarde aan historische elementen en men wil deze dan ook behouden in de bossen.

Deze functie noemt de de culhuurhistorische functie van bossen. De beheerder moet dan bij deze elementen telkens de afweging maken of ze al dan niet behouden of hersteld moeten worden. Hiervoor moeten deze elementen eerst geïnventariseerd worden, vaak is dit niet zo vanzelfsprekend. Voorbeelden van beheer in functie van (o.a.) cultuurhistorie zijn herstel van middelhout, het vrijstellen van merkwaardige bomen, het vermijden dat grafheuvels worden aangetast door zware machines, enzoverder.