Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Contact

Cambium: boslandbouw integraal

  • Locatie Vlaanderen + Zuid-Nederland
  • Periode 1/03/2024 - 31/12/2026

Agroforestry (= boslandbouw) is een van de strategieën om landbouw enerzijds sterker te laten bijdragen aan biodiversiteit en anderzijds te zorgen voor veerkrachtigere landbouwbedrijven: agroforestry zorgt voor een betere bodemkwaliteit en waterhuishouding en tempert de negatieve effecten van klimaatverandering (droogte, hitte, hevige neerslag).

Een premisse hierbij is dat de primaire rol van de landbouwers zelf erkend wordt en dat gezonde en eerlijk betaalde voedselproductie centraal staat. Wetenschappelijk onderzoek in het buitenland en ondertussen ook al meer dan een decennium in Vlaanderen toont zwart op wit aan dat boslandbouw een kansrijk alternatief is voor de nu gangbare agrarische activiteiten en dus een prototype is van wat herstellende landbouw kan inhouden.

Maar door verschillende oorzaken is agroforestry nog onvoldoende omarmd. In de advisering aan agrarische ondernemingen komt boslandbouw te weinig aan bod. De ruimtelijke plannen en regelgeving van overheden op alle niveaus bevatten vaak, misschien onbedoelde, belemmeringen om boslandbouw effectief te starten en te ontwikkelen.

Vlaanderen + Zuid-Nederland

  • Verhaal
  • Project

Doelstellingen

Hoofddoelstelling van dit project is het grensoverstijgend bevorderen en versnellen van een rendabele toepassing van boslandbouw in Vlaanderen en Nederland door het vergroten van het draagvlak en de professionalisering van advisering en kennisdeling.

Ontsluiten van beschikbare integrale kennis en bronnen, ook inzicht in en aanvullen van ontbrekende kennis.

Opmaken van een ‘Integraal begeleidingspakket boslandbouw’ met daarin goede materialen en programma’s voor cursussen en trainingen, waarmee professionele adviseurs aan de slag kunnen bij verschillende doelgroepen en kunnen ondersteunen bij de implementatie van boslandbouw.

Opzetten en uitvoeren van de opleiding van 30 professionele boslandbouwadviseurs die vervolgens agrarische ondernemingen actief gaan ondersteunen bij de implementatie van nieuwe boslandbouw (multiplier), naast minimaal 9 praktijkgerichte kennisbijeenkomsten gericht op specifieke doelgroepen.

Implementatie van top-demonstratieprojecten (light-houses) op 4 agrarische bedrijven met onderscheidende kenmerken die met de actuele inzichten zijn ingericht en georganiseerd en die als voorbeeld en bron van praktijkkennis en monitoring dienen.

Aanbod van een tijdelijk pakket stimuleringsmaatregelen (vouchers voor kosteloos advies en ondersteuning) dat 20 bedrijven helpt om daadwerkelijk nieuwe boslandbouw toe te passen.

Inzicht en analyse van randvoorwaarden die een belangrijke invloed hebben op de toepassing en uitbreiding van boslandbouw, voorzien van oplossingsrichtingen die de opschaling van boslandbouw in Nederland en in Vlaanderen kunnen stimuleren.

Realiseren van 10 à 20 hectare nieuwe boslandbouw met een sluitend (rendabel) verdienmodel (in 4 demo-projecten) en nog eens 50 à 100 ha in 20 bedrijven die de voucherregeling gebruiken.

Bekendheid van en draagvlak voor boslandbouw, vooral bij bewoners van gebieden waar projecten worden gerealiseerd.

Onze aanpak

Onderzoek wijst uit dat voor de Vlaamse context er nood is aan (1) onderzoeksresultaten in lokale context, (2) agro-ecologische educatie op diverse niveaus, (3) een mentaliteitswijziging bij landbouwers en consumenten (t.a.v. vooroordelen, betrokkenheid), (4) een duidelijk en stimulerend wetgevend kader en (5) een economische meerwaarde. Binnen dit project zetten we op deze actiepunten in.


    Financiers
  • Interreg Vlaanderen-Nederland Gefinancieerd door de Europese Unie
Projectmedewerker

Sander Van Daele

sander.vandaele@bosplus.be