Updates

Bos nalaten aan BOS+

Een bos nalaten aan BOS+, hoe doe je dat en waar moet je rekening mee houden? 

Je kan als boseigenaar je bos nalaten of schenken aan BOS+. Wij nemen het beheer van je bos over en zorgen ervoor. Hieronder krijg je een antwoord op een aantal vragen die je zou kunnen hebben.

Wat is de meerwaarde om een bos te schenken aan BOS+?

We stellen vast dat heel wat privéboseigenaars zich zorgen maken over hoe hun bos beheerd zal worden wanneer zij er niet meer zijn. Vaak zijn ze zelf met hart en ziel verknocht aan hun bos, maar hebben de toekomstige erfgenamen uit de familie er veel minder voeling mee. Om die erfgenamen dan ook niet te belasten met een patrimonium dat hen vooral kopzorgen zal bezorgen, en tegelijkertijd zeker te zijn dat hun bos ook na hun leven goed beheerd zal worden, kan de boseigenaar bij BOS+ aankloppen.  

Bovendien moet je in Vlaanderen voor alle schenkingen van onroerende goederen aan goede doelen sinds 1 juli 2021 geen successierechten meer betalen. Wanneer je eigendom naar (al dan niet verre) familie zou overgaan, kan de erfbelasting zeer sterk oplopen. Hierdoor kan je in sommige gevallen je erfgenaam met een groot financieel probleem opzadelen. 

Hoeveel bossen heeft BOS+ in eigen beheer, waar liggen die en hoe groot zijn die? 

BOS+ heeft momenteel ca. 20 hectare bos in eigendom. Daarnaast staan we ook in voor het beheer van ca. 30 hectare bosgebied van een aantal partners.  

Wat doet BOS+ als het een bos in ontvangst mag nemen?  

Wanneer BOS+ een bos ontvangt, bekijkt het in eerste instantie wat de situatie van het bos is:  

  • de ligging,  
  • de ecologische staat,  
  • de verhouding van het bos tot zijn omgeving (ligt het bos bv. binnen een groter bos- en natuurgebied of eerder geïsoleerd),  
  • de uitdagingen die zich kunnen stellen op vlak van beheer, zoals bv. een hoge recreatieve druk, problemen rond afval, kwetsbare biotopen, … 

Op basis van al die elementen gaan we aan de slag en zullen we een beheervisie formuleren, die we in de maanden die volgen, vertalen naar een zgn. natuurbeheerplan. Dit is een formeel goed te keuren plan waarin de beheervisie voor het gebied wordt vastgelegd voor de komende 24 jaar. Na goedkeuring van dit plan door de bevoegde Vlaamse overheid wordt dit de leidraad van het beheer dat we in dit bos zullen voeren.  

Op welke manier draagt BOS+ zorg voor een bos dat het ontvangt?  

BOS+ streeft voor bossen waar we verantwoordelijk voor zijn, multifunctioneel bosbeheer volgens de Pro Silva principes na. Dat betekent in de praktijk dat we niet alleen biodiversiteit of houtproductie of recreatie vooropstellen, maar dat we alle functies die het bos vervult, zo goed en duurzaam mogelijk met elkaar proberen te verzoenen. In de natuurbeheerplannen beschrijven we die doelstellingen en met welke beheermaatregelen we ze willen bereiken.  

© Vilda (Yves Adams)

Voor al onze bossen stellen we ook iemand van BOS+ aan als meter of peter van dat bos. Deze zullen regelmatig een terreinbezoek doen, zodat we ons kunnen vergewissen dat alles goed gaat met het bos. Op die manier kunnen we ook tijdig eventuele problemen vaststellen, zoals schade aan de wildbescherming, zwerfvuil, risicovolle bomen of andere gevaarlijke situaties, niet toegelaten gebruik van mountainbike of andere op wandelpaden. Deze meters/peters proberen daarbij ook contact te zoeken met buurtbewoners om hen te vragen een oogje in het zeil te houden. Uiteraard kunnen ook de nabestaanden van de schenker hierbij betrokken worden, als ze dit wensen. 

Hoelang blijven we zorgen voor het bos dat we ontvangen? 

We engageren ons ertoe om dat voor onbepaalde duur te doen. Mocht BOS+ overigens op een bepaald moment ophouden te bestaan, dan is het statutair vastgelegd dat ons patrimonium overgedragen wordt aan een organisatie met vergelijkbare doelstellingen. Dus ook dan wordt het duurzaam beheer van de bossen verzekerd.  

Is er een minimumoppervlak dat een bos moet hebben zodat BOS+ het in ontvangst neemt?  

Nee. Er wordt telkens een screening gemaakt van de specifieke status van het aangeboden bos, vooraleer we de definitieve beslissing nemen om het beheer ervan op ons te nemen. Zo kan het in sommige gevallen logischer zijn dat een andere organisatie het beheer van het bos op zich neemt, bv. wanneer het gelegen is in een druk bebouwde zone met veel recreatie kan het meer aangewezen zijn dat de gemeente het gebied gaat beheren. Maar in principe staan we open voor elk aangeboden bos.  

Moet iemand ook de onderhoudskosten dekken wanneer hij/zij een bos schenkt aan BOS+? 

Dat is geen absolute verplichting, maar het is natuurlijk zo dat degelijk bosbeheer voorzien tijd en middelen kost. Als er dus een financiële ondersteuning hiervoor mogelijk is, dan is dat meer dan welkom. Ook die schenking is overigens vrijgesteld van erfbelasting, aangezien BOS+ een erkend goed doel is.  

Zijn er andere vereisten of zaken waar potentiële schenkers moeten aan denken? 

Voor het bos niet echt, al kan men ook bij leven uiteraard bij ons terecht met alle vragen over bosbeheer en over mogelijke schenkingen. Bij het opstellen van een testament is het natuurlijk wel aangewezen om hier ook de formele vereisten van een testament goed op te volgen. Meer info daarover vind je hier op onze website 

Nog vragen?

Heb je interesse om je bos na te laten of te schenken aan BOS+? Neem dan contact op met Pascal Huybrechs via pascal@bosplus.be of 0475 717 175.

Medewerker fondsenwerving

Pascal Huybrechs

pascal.huybrechs@bosplus.be