Updates

Uw testament kan uw wens voor een groenere en betere wereld laten nazinderen

BOS+ opnemen in je testament

Zorgen voor meer en beter bos, het kan ook als u er niet meer bent. BOS+ opnemen in uw testament staat ons toe nieuwe bossen te planten die de tand des tijds zullen doorstaan. Bovendien eren we uw nobele daad door uw naam aan het nieuwe bos te verbinden met een stevig maar duurzaam bord waardoor uw nagedachtenis in het bos blijft.

Hoe kan u BOS+ steunen via uw testament?

Een testament is een wettelijk document en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bovendien zijn er verschillende vormen waarin u zelf een keuze kan maken over hoe u uw nalatenschap regelt. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie terug. Als u graag wat meer uitleg hierbij krijgt of vragen hebt, kan u terecht bij onze medewerker nalatenschappen Pascal Huybrechs (pascal@bosplus.be of tel.: 0475 71 71 75). BOS+ is ook partner van Testament.be, die u objectief en gratis kan bijstaan in het opstellen van uw testament of voor juridische informatie over nalaten aan het goede doel.

Uw nagedachtenis wordt een bos

Met de middelen die BOS+ ontvangt door een testament, planten we gegarandeerd een bos aan. In dat bos kan ook, indien u dat wenst, een houten gedenkplaat komen met de naam van de legataris er in gegraveerd, ter nagedachtenis aan de warme mens achter de steun. Een andere goede reden voor een legaat aan BOS+ is dat het vrij van successierechten is, omdat BOS+ een erkend goed doel is.

Uw grond of bos in goede handen

Het gebeurt dat (beboste) gronden versnipperen wanneer ze na een overlijden verdeeld worden onder de erfgenamen. In sommige gevallen hebben de erfgenamen niet dezelfde passie of interesse voor bosbeheer waardoor ze niet goed weten wat er mee te doen en blijft een bos versnipperd en/of onbeheerd achter. Eén mogelijkheid is dan om uw grond of bos via uw testament naar BOS+ te laten gaan. We proberen de grond dan ofwel te bebossen ofwel, indien het al een bos is, het beheer zo natuurgetrouw mogelijk voort te zetten. Indien we contactgegevens van de nabestaanden hebben, houden we hen ook op de hoogte. 

Interesse? Contacteer ons.

Praktische informatie voor het opstellen van een testament

 • Vereisten voor een geldig testament

  Een testament kan heel eenvoudig opgesteld worden en geldig zijn. Het is mogelijk dit eigenhandig te schrijven en het rechtsgeldig te maken, al raden we u dit af. Een andere optie is om uw testament te laten schrijven bij/door een notaris. Eigenhandig uw testament opstellen moet voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden: 

  • Volledig met de hand geschreven door de testator zelf
  • Datum vermelden waarop het is opgesteld
  • Handtekening van de testator

  Verder is het natuurlijk belangrijk dat het eigenhandig testament juist wordt geschreven, duidelijk en ondubbelzinnig vastlegt wat u aan wie nalaat, en geen juridische of feitelijke nonsens bevat. Even laten nalezen door een expert is toch wel aan te raden.

  Een groot probleem bij een eigenhandig testament is de bewaring ervan. Als mensen het thuis bewaren, kan het verloren gaan of kunnen ontevreden nabestaanden het doen verdwijnen. De kans is hierbij groter dat de laatste wensen niet gerespecteerd worden.

  Om dit risico uit te sluiten hebt u nog 2 opties: u kan het zelf opstellen en vervolgens laten registreren via een notaris in het Centraal Register der Testamenten (C.R.T.) of u kan het testament laten opstellen en registreren door de notaris. Eens het geregistreerd is in het C.R.T. kan het steeds worden teruggevonden door de notaris of adviseur gelast met het nalatenschap. 

  Daarnaast bestaat ook het risico op juridische of feitelijke fouten. Een voorbeeld van waar dit mogelijk fout kan lopen is bijvoorbeeld een testament dat gewag maakt van BOS+. Moet het nalatenschap dan gaan naar BOS+ Vlaanderen vzw of BOS+ Tropen vzw? Om twijfel uit te sluiten, is het aan te raden de volledige naam en het ondernemingsnummer van de organisatie te vermelden. Dit is slechts één voorbeeld van waar het mis kan lopen. 

  Begeleiding door een expert is hierbij belangrijk om wettelijk heel goed te regelen wat en hoe u uw levenswerk nalaat. 

 • Al uw bezittingen of een deel ervan

  Doorgaans zijn er een 3-tal vormen waarop mensen hun erfenis nalaten, al naargelang hun situatie. Deze zijn: 

  • Algemeen legaat
  • Legaat onder algemene titel
  • Bijzonder legaat

  Algemeen legaat is een legaat (legaat = begunstiging via testament) waarin u al uw bezittingen als 1 pakket nalaat aan de algemene legataris(sen). De algemene legataris krijgt dan uw ganse erfenis, met uitzondering van de goederen die toekomen aan een legataris ten algemene titel of een bijzondere legataris (zie hierna). Als u bijvoorbeeld uw ganse nalatenschap wil nalaten aan BOS+, dan kunt u heel eenvoudig BOS+ aanstellen als algemene legataris.

  Legaat onder algemene titel kan u gebruiken om uw erfenis in stukken in te delen en vervolgens te bepalen welke personen en/of organisatie(s) welk deel ontvangen. Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen slechts een bepaald percentage van uw bezittingen naar BOS+ laten gaan en de rest naar andere erfgenamen. 

  Bijzonder legaat dient om specifieke bezittingen na te laten aan specifieke erfgenamen. Hiermee kan u bijvoorbeeld enkel uw bos opgeven als zijnde een nalatenschap voor BOS+ of enkel die ene bankrekening of som geld. 

  Nieuw is wel dat legaten aan erkende goede doelen, zoals BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tropen, vrij van successierechten zijn.  

 • Het duolegaat is niet meer geldig

  Een bekende vorm van nalaten aan het goede doel was vroeger het ‘duolegaat’, waardoor dierbaren (familieleden, vrienden, …) meer overhielden van uw erfenis én er tegelijk een erfdeel overbleef voor het goede doel.

  De fiscale behandeling van deze testamentvorm werd gewijzigd voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021, met als gevolg dat wij voor Vlaamse inwoners het duolegaat in ieder geval moeten afraden. Noteer dat als u reeds voor 1 juli 2021 een duo legaat heeft opgesteld en u na 1 juli 2021 komt te overlijden, de nieuwe regels toch toepassing vinden en uw duo legaat niet meer de gewenste uitvoering zal krijgen. Het is dus zeer belangrijk dat u in dat geval uw testament herbekijkt en desgevallend herschrijft.  

  Merk nog op dat inwoners van Brussel en het Waals gewest wel nog altijd een duolegaat kunnen opstellen, voor zover zij niet naar Vlaanderen verhuizen én de respectievelijke Brusselse en Waalse wetgevers het Vlaamse voorbeeld niet zullen volgen.

 • Bos of grond nalaten via uw testament

  Wanneer de inhoud van een erfenis gelijk verdeeld wordt, geldt dat ook voor de grond. Percelen worden zo doorheen de tijd steeds kleiner en daarmee wordt het gebruik ervan ook moeilijker. Erfgenamen houden er soms ook een andere levensstijl op na, verhuizen ver weg van de grond of hebben een te druk leven om zich om dit waardevol goed te bekommeren. 

  Het kan dan interessant zijn om een grond in een testament na te laten aan BOS+ om de versnippering en/of verloedering tegen te gaan. Zeker mensen die jarenlang hart en ziel in het beheer van een bos hebben gestoken, kunnen erop vertrouwen dat BOS+ de grond als bebossing zal behouden en goed zal beheren. Meer informatie over onze bosbeheersprincipes vindt u hier.

  Praktisch

  Eerst en vooral: bespreek best met uw notaris wat u precies wilt en hoe u dat het beste regelt voor uw situatie.

  Vanuit BOS+ wijzen we op het bestaan van het bijzonder legaat. Hiermee kan u een specifiek onderdeel van uw bezittingen nalaten aan een specifieke erfgenaam van uw keuze. Indien u bijvoorbeeld besluit (beboste) grond na te laten aan BOS+, dan kan dat via een bijzonder legaat.  

 • Gegevens van BOS+ die u moet vermelden als u BOS+ wil opnemen in uw testament

  Uw testament moet voor de wet zeer helder zijn, als u wil dat het bij de juiste erfgenaam terecht komt. Als u besluit om BOS+ op te nemen, vindt u hier de wettelijke gegevens terug van hoe u BOS+ kan identificeren. BOS+ bestaat namelijk uit verschillende vzw’s die een personele unie vormen. Dat is zo historisch gegroeid omdat we eerst enkel Vlaamse projecten hadden, maar door onze expertise in bos werkten we steeds vaker samen met vzw Groenhart dat zich focuste op tropische bossen. Die samenwerking mondde uiteindelijk uit in de vzw BOS+ Tropen. Aan deze 2 vzw’s kan je vrij van successierechten een legaat toekennen:

  BOS+ Vlaanderen vzw
  Ondernemingsnummer: BE0411.088.374
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

  Hierbij gaat uw nalatenschap naar steun voor onze Vlaamse bossen en bosuitbreiding. 

  BOS+ Tropen vzw
  Ondernemingsnummer: BE0479.222.461
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

  Nalaten aan deze vzw zorgt voor een betere bescherming van tropische bossen, preventie van bosbranden en bescherming van inheemse gemeenschappen in de landen Ecuador, Bolivia, Peru, Uganda en Congo. 

 • Bent u vrij in het opstellen van uw testament?

  U kunt helemaal vrij beslissen wie u waarmee begunstigt in uw testament, maar u dient wel rekening te houden met één grens: de reserve van bepaalde erfgenamen. Indien u afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) heeft of een echtgenoot, dan hebben deze bevoorrechte erfgenamen steeds recht op een minimaal deel van uw nalatenschap. Indien u hun reserve in uw testament niet respecteert, kunnen zij na uw overlijden het testament betwisten om alsnog hun minimumdeel te bekomen.

  Heeft u daarentegen geen afstammelingen en geen echtgenoot, dan bent u helemaal vrij uw nalatenschap na te laten aan wie u wil!

  Voorts kunt u uw testament ten allen tijde aanpassen of herroepen, zo vaak u maar wil, maar op het ogenblik van het schrijven van uw testament dient u nog voldoende helder te zijn. De wet spreekt over gezond zijn van geest, wat erg vaag is, maar bij twijfel hierover is het zeker aan te raden het testament door een notaris te laten opstellen.

Neem geheel vrijblijvend contact op

Wil u meer weten over wat er met uw nalatenschap zal gebeuren? Hebt u vragen over het opstellen van een legaat of vragen over de werking van BOS+? We praten graag met u verder. Neem contact op en we proberen u zo goed als mogelijk te helpen.

Medewerker fondsenwerving

Pascal Huybrechs

pascal.huybrechs@bosplus.be