Updates

Jouw testament kan je wens voor een groenere en betere wereld laten nazinderen

BOS+ opnemen in je testament

Zorgen voor meer en beter bos, het kan ook als je er niet meer bent. BOS+ opnemen in jouw testament staat ons toe nieuwe bossen te planten die de tand des tijds zullen doorstaan. Bovendien eren we jouw nobele daad door je naam aan het nieuwe bos te verbinden met een stevig maar duurzaam bord waardoor jouw nagedachtenis in het bos blijft.

Hoe kan je BOS+ steunen via jouw testament?

Een testament is een wettelijk document en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je nalatenschap regelen hoeft niet moeilijk te zijn, maar je moet wel aan een aantal zaken denken. Wat heb je allemaal en aan wie wil je dat schenken?Hoe zet je dat op papier? We bieden daar graag vrijblijvend informatie over. Klik hier om informatie aan te vragen. (+ link naar onderaan de pagina). Wens je liever een persoonlijk contact? Dat kan ook. Onze medewerker nalatenschappen Pascal Huybrechs (pascal@bosplus.be of tel.: 0475 71 71 75) staat voor je klaar. We verzekeren je uiteraard volledige confidentialiteit. BOS+ is ook partner van Testament.be, die je objectief en gratis kunnen bijstaan in het opstellen van je testament of voor juridische informatie over nalaten aan het goede doel.

Jouw nagedachtenis wordt een bos

Met de middelen die BOS+ ontvangt door een testament, planten we gegarandeerd een bos aan. In dat bos kan ook, indien u dat wenst, een houten gedenkplaat komen met de naam van de legataris er in gegraveerd, ter nagedachtenis aan de warme mens achter de steun. Een andere goede reden voor een legaat aan BOS+ is dat het vrij van successierechten is, omdat BOS+ een erkend goed doel is.

Jouw grond of bos in goede handen

Het gebeurt dat (beboste) gronden versnipperen wanneer ze na een overlijden verdeeld worden onder de erfgenamen. In sommige gevallen hebben de erfgenamen niet dezelfde passie of interesse voor bosbeheer waardoor ze niet goed weten wat er mee te doen en blijft een bos versnipperd en/of onbeheerd achter. Eén mogelijkheid is dan om jouw grond of bos via jouw testament naar BOS+ te laten gaan. We proberen de grond dan ofwel te bebossen ofwel, indien het al een bos is, het beheer zo natuurgetrouw mogelijk voort te zetten. Indien we contactgegevens van de nabestaanden hebben, houden we hen ook op de hoogte. 

Interesse? Contacteer ons.

Praktische informatie voor het opstellen van een testament

 • Vereisten voor een geldig testament

  Een testament kan heel eenvoudig opgesteld worden en geldig zijn. Het is mogelijk dit eigenhandig te schrijven en het rechtsgeldig te maken, al raden we u dit af. Een andere optie is om jouw testament te laten schrijven bij/door een notaris. Eigenhandig je testament opstellen moet voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden: 

  • Volledig met de hand geschreven door de testator zelf
  • Datum vermelden waarop het is opgesteld
  • Handtekening van de testator

  Verder is het natuurlijk belangrijk dat het eigenhandig testament juist wordt geschreven, duidelijk en ondubbelzinnig vastlegt wat je aan wie nalaat, en geen juridische of feitelijke nonsens bevat. Even laten nalezen door een expert is toch wel aan te raden.

  Een groot probleem bij een eigenhandig testament is de bewaring ervan. Als mensen het thuis bewaren, kan het verloren gaan of kunnen ontevreden nabestaanden het doen verdwijnen. De kans is hierbij groter dat de laatste wensen niet gerespecteerd worden.

  Om dit risico uit te sluiten heb je nog 2 opties: je kan het zelf opstellen en vervolgens laten registreren via een notaris in het Centraal Register der Testamenten (C.R.T.) of je kan het testament laten opstellen en registreren door de notaris. Eens het geregistreerd is in het C.R.T. kan het steeds worden teruggevonden door de notaris of adviseur gelast met het nalatenschap. 

  Daarnaast bestaat ook het risico op juridische of feitelijke fouten. Een voorbeeld van waar dit mogelijk fout kan lopen is bijvoorbeeld een testament dat gewag maakt van BOS+. Moet het nalatenschap dan gaan naar BOS+ Vlaanderen vzw of BOS+ Tropen vzw? Om twijfel uit te sluiten, is het aan te raden de volledige naam en het ondernemingsnummer van de organisatie te vermelden. Dit is slechts één voorbeeld van waar het mis kan lopen. 

  Begeleiding door een expert is hierbij belangrijk om wettelijk heel goed te regelen wat en hoe je jouw levenswerk nalaat. 

 • Al je bezittingen of een deel ervan

  Doorgaans zijn er een 3-tal vormen waarop mensen hun erfenis nalaten, al naargelang hun situatie. Deze zijn: 

  • Algemeen legaat
  • Legaat onder algemene titel
  • Bijzonder legaat

  Algemeen legaat is een legaat (legaat = begunstiging via testament) waarin je al jouw bezittingen als 1 pakket nalaat aan de algemene legataris(sen). De algemene legataris krijgt dan jouw ganse erfenis, met uitzondering van de goederen die toekomen aan een legataris ten algemene titel of een bijzondere legataris (zie hierna). Als u bijvoorbeeld jouw ganse nalatenschap wil nalaten aan BOS+, dan kan je heel eenvoudig BOS+ aanstellen als algemene legataris.

  Legaat onder algemene titel kan je gebruiken om jouw erfenis in stukken in te delen en vervolgens te bepalen welke personen en/of organisatie(s) welk deel ontvangen. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen slechts een bepaald percentage van jouw bezittingen naar BOS+ laten gaan en de rest naar andere erfgenamen. 

  Bijzonder legaat dient om specifieke bezittingen na te laten aan specifieke erfgenamen. Hiermee kan je bijvoorbeeld enkel jouw bos opgeven als zijnde een nalatenschap voor BOS+ of enkel die ene bankrekening of som geld. 

  Nieuw is wel dat legaten aan erkende goede doelen, zoals BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tropen, vrij van successierechten zijn.  

 • Het duolegaat is niet meer geldig

  Een bekende vorm van nalaten aan het goede doel was vroeger het ‘duolegaat’, waardoor dierbaren (familieleden, vrienden, …) meer overhielden van jouw erfenis én er tegelijk een erfdeel overbleef voor het goede doel.

  De fiscale behandeling van deze testamentvorm werd gewijzigd voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021, met als gevolg dat wij voor Vlaamse inwoners het duolegaat in ieder geval moeten afraden. Noteer dat als je reeds voor 1 juli 2021 een duo legaat hebt opgesteld en je na 1 juli 2021 komt te overlijden, de nieuwe regels toch toepassing vinden en jouw duo legaat niet meer de gewenste uitvoering zal krijgen. Het is dus zeer belangrijk dat je in dat geval jouw testament herbekijkt en desgevallend herschrijft.  

  Merk nog op dat inwoners van Brussel en het Waals gewest wel nog altijd een duolegaat kunnen opstellen, voor zover zij niet naar Vlaanderen verhuizen én de respectievelijke Brusselse en Waalse wetgevers het Vlaamse voorbeeld niet zullen volgen.

 • Bos of grond nalaten via jouw testament

  Wanneer de inhoud van een erfenis gelijk verdeeld wordt, geldt dat ook voor de grond. Percelen worden zo doorheen de tijd steeds kleiner en daarmee wordt het gebruik ervan ook moeilijker. Erfgenamen houden er soms ook een andere levensstijl op na, verhuizen ver weg van de grond of hebben een te druk leven om zich om dit waardevol goed te bekommeren. 

  Het kan dan interessant zijn om een grond in een testament na te laten aan BOS+ om de versnippering en/of verloedering tegen te gaan. Zeker mensen die jarenlang hart en ziel in het beheer van een bos hebben gestoken, kunnen erop vertrouwen dat BOS+ de grond als bebossing zal behouden en goed zal beheren. Meer informatie over onze bosbeheersprincipes vind je hier.

  Praktisch

  Eerst en vooral: bespreek best met jouw notaris wat je precies wilt en hoe je dat het beste regelt voor jouw situatie.

  Vanuit BOS+ wijzen we op het bestaan van het bijzonder legaat. Hiermee kan je een specifiek onderdeel van jouw bezittingen nalaten aan een specifieke erfgenaam van jouw keuze. Indien je bijvoorbeeld besluit (beboste) grond na te laten aan BOS+, dan kan dat via een bijzonder legaat.  

 • Gegevens van BOS+ die u moet vermelden als u BOS+ wil opnemen in jouw testament

  Jouw testament moet voor de wet zeer helder zijn, als je wil dat het bij de juiste erfgenaam terecht komt. Als je besluit om BOS+ op te nemen, vind je hier de wettelijke gegevens terug van hoe je BOS+ kan identificeren. BOS+ bestaat namelijk uit verschillende vzw’s die een personele unie vormen. Dat is zo historisch gegroeid omdat we eerst enkel Vlaamse projecten hadden, maar door onze expertise in bos werkten we steeds vaker samen met vzw Groenhart dat zich focuste op tropische bossen. Die samenwerking mondde uiteindelijk uit in de vzw BOS+ Tropen. Aan deze 2 vzw’s kan je vrij van successierechten een legaat toekennen:

  BOS+ Vlaanderen vzw
  Ondernemingsnummer: BE0411.088.374
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

  Hierbij gaat jouw nalatenschap naar steun voor onze Vlaamse bossen en bosuitbreiding. 

  BOS+ Tropen vzw
  Ondernemingsnummer: BE0479.222.461
  Maatschappelijke zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle

  Nalaten aan deze vzw zorgt voor een betere bescherming van tropische bossen, preventie van bosbranden en bescherming van inheemse gemeenschappen in de landen Ecuador, Bolivia, Peru, Uganda en Congo. 

 • Ben je vrij in het opstellen van jouw testament?

  U kunt helemaal vrij beslissen wie u waarmee begunstigt in jouw testament, maar u dient wel rekening te houden met één grens: de reserve van bepaalde erfgenamen. Indien u afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) heeft of een echtgenoot, dan hebben deze bevoorrechte erfgenamen steeds recht op een minimaal deel van je nalatenschap. Indien u hun reserve in jouw testament niet respecteert, kunnen zij na jouw overlijden het testament betwisten om alsnog hun minimumdeel te bekomen.

  Heeft u daarentegen geen afstammelingen en geen echtgenoot, dan bent u helemaal vrij je nalatenschap na te laten aan wie u wil!

  Voorts kunt u jouw testament ten allen tijde aanpassen of herroepen, zo vaak je maar wil, maar op het ogenblik van het schrijven van jouw testament dien je nog voldoende helder te zijn. De wet spreekt over gezond zijn van geest, wat erg vaag is, maar bij twijfel hierover is het zeker aan te raden het testament door een notaris te laten opstellen.

Lees meer