Updates
© Vilda (Yves Adams)

Eerst reduceren, dan pas capteren

Veelgestelde vragen over koolstoflandbouw (carbon farming)

Met het capteren van koolstofuitstoot moet er doordacht omgesprongen worden. Op deze pagina gaan we dieper in op wat we in de praktijk doen. En onthou: je uitstoot reduceren is altijd beter dan je uitstoot achteraf capteren.

Veelgestelde vragen – FAQ

 • Hoe weet ik zeker dat die bomen/bossen geplant of beschermd worden?
  • Wij hebben een engagement naar de verschillende deelnemende boeren en hebben met hen een contract ondertekend met wederzijdse verplichtingen. Meer info over de boeren die wij steunen vind je onderaan deze pagina onder ‘Onze aanpak’: https://bosplus.be/projecten/co2-capteren-via-boslandbouw/ Wij betalen hen gradueel uit in functie van de beloofde investeringen, de donaties die we ontvangen en de vooruitgang van het project. De bomen en hagen blijven sowieso 30 jaar staan.
 • Zouden we niet beter bestaande bossen beschermen in plaats van er nieuwe aan te planten?

  Bestaande bossen beschermen is absoluut primordiaal! BOS+ werkt daar ook concreet rond en heeft al verschillende bossen van de kap gered. Meer zelfs, bosbehoud is een prioriteit in veel van onze projecten. Herstel van bos komt op de tweede plaats. Echter, daar waar we kunnen, proberen we ook bossen aan te planten en te herstellen. Vlaanderen is een van de bos- en boomarmste regio’s in Europa en wij vinden dat niet kunnen. Er is nood aan meer bos en meer bomen in Vlaanderen!  

 • Hoe weet ik zeker dat mijn giften naar die boeren gaan?

  Wij hebben een engagement naar de verschillende boeren en hebben met hen een contract ondertekend met wederzijdse verplichtingen. Wij betalen hen de afgesproken investeringen in schijven uit, in functie van donaties en de vooruitgang van het project. 

   

 • Wat doen die boeren met mijn gift?

  Zij planten inheemse bomen, hagen en houtkanten aan langs en op hun velden. Op die manier zorgen zij voor een betere afscherming van hun gronden, een gezonder watergebruik en -behoud en meer biodiversiteit op en rond hun velden. De boeren dragen zo hun steentje bij aan een beter klimaat. 

 • Is een gift voor de aanplant van bomen niet een druppel op een hete plaat?

  Een gift doen lost natuurlijk niet alles op, maar het is wel een waardevol engagement én je gift zorgt letterlijk voor meer bomen in Vlaanderen. We sporen overheden, bedrijven, organisaties en individuen aan om werk te maken van meer bos in Vlaanderen. U staat er dus niet alleen voor! 

   

 • Kan ik die bomen zelf mee komen planten?

  Voorlopig is dat niet mogelijk op de percelen van de boeren zelf. Echter, BOS+ organiseert geregeld publieke acties tijdens het plantseizoen. Een overzicht hiervan vind je hier: https://bosplus.be/ik-wil-bomen-planten/plantacties-bos/

 • Ben ik door zo’n gift klimaat- of koolstofneutraal?

  Neen, die claim kan je hierdoor echt niet maken. De koolstof die je vandaag uitstoot wordt bijv. niet onmiddellijk opgeslagen; de bomen slaan deze namelijk geleidelijk op tijdens hun groei. Overigens moet dé prioriteit altijd eerst en vooral vermindering van je uitstoot blijven. Voor de koolstof die je wel nog uitstoot, kan je via treecological  een bijdrage leveren. Bomen maken namelijk een cruciaal deel uit van de oplossing voor de klimaatcrisis, en hebben een heleboel extra voordelen. Om een goed beeld te krijgen van de koolstofimpact van je vlucht, dekt onze calculator zoveel mogelijk ook de facetten die niet rechtstreeks gepaard gaan met een vlucht, zoals de logistiek, de bouw en het onderhoud van het vliegtuig, de luchthaven, enz.

 • Hoe lang blijven die bomen daar staan?

  Bij onze projecten leggen we sluitende, langdurige overeenkomsten vast met de boeren. Daarbij is het wel mogelijk dat de eigenaars en gebruikers – tijdens of na afloop van de overeenkomst – bepaalde vormen van beheer, zoals een zekere vorm van houtwinning en het oogsten van fruit, kunnen uitvoeren. Dit uiteraard altijd binnen de limieten van de draagkracht van het gebied en van de klimaatdoelstellingen die we in samenwerking met de eigenaars hebben vastgelegd.

 • Hoe ben ik zeker dat de bomen die ik aanplant ook niet gebruikt worden door anderen als compensatie?

  Het CO2-captatie-project door Vlaamse boeren is een exclusief project van BOS+. Onze organisatie is ook niet betrokken bij certificering of externe compensatie-mechanismen. Geen enkele andere organisatie kan compensatie claimen van het Vlaamse project van BOS+; dat is ook zo vastgelegd in onze overeenkomsten met de betrokken landbouwers. 

 • Is het zo dat als ik ergens bomen aanplant, er ergens andere bomen verdwijnen?

  Nee. Het gaat hier om een uniek project van BOS+, in samenwerking met Vlaamse boeren. Zonder dit project zouden die nieuwe aanplantingen waarschijnlijk niet uitgevoerd worden. Het gaat om stukken grond waar momenteel geen bomen staan, maar door onze aanplantingen zorgen we er natuurlijk niet voor dat er ergens anders bomen zouden verdwijnen.

 • Ik zag dat het project in Peru goedkoper is. Hoe komt dat?

  Dat klopt. Ook in Peru hebben we een project lopen waar u een gift kunt voor doen als tegengewicht voor uw CO2-uitstoot. Die projecten zijn goedkoper, veelal omdat de kostprijs van ons werk in Peru veel lager ligt.

 • Jullie prijzen zijn duurder dan de meeste gelijkaardige mechanismen van andere organisaties. Hoe komt dat?

  Dit heeft in de eerste plaats te maken met onze voorzichtige aanpak en het feit dat we rekening houden met huidige (wetenschappelijke) onzekerheden: zowel bij de berekening van uitstoot als bij de inschatting van het opslagpotentieel van onze projecten. Bovendien werken we met bomen, waardoor deze opslag een lange tijdsinvestering vraagt. Door voorzichtig in te schatten, vermijden we dat we claims maken die we niet kunnen waarmaken. We kiezen ook steevast voor relatief kleinschalige projecten, omdat we op die manier zeer goed rekening kunnen houden met alle randvoorwaarden die we willen en moeten respecteren om het tot een geloofwaardig project te kunnen maken. Aan deze integrale en kleinschalige aanpak is echter ook een meerkost verbonden. 

   

 • Er lijkt een wirwar aan CO2-projecten te bestaan. Waar moeten we de projecten van BOS+ situeren?

  BOS+ realiseert eigen projecten, zowel in tropische gebieden als in Vlaanderen. In de tropen gebeurt dit in nauw overleg en partnerschap met lokale ngo’s en gemeenschappen. In Vlaanderen worden hiervoor sluitende afspraken gemaakt met de gebruikers en eigenaars van de gronden. Onze projecten focussen op dit moment op bosherstel in tropische gebieden en op koolstoflandbouw in Vlaanderen.We gaan op dit moment niet over tot certificering van die projecten, omdat dit momenteel voor onze verschillende klanten niet vereist is en omdat de kostprijs van externe certificering vaak een buitenproportionele extra kost betekent voor het project. De monitoringmethodieken die wij en onze academische partners hanteren zijn echter wel in grote mate vergelijkbaar met die van de internationale certificeerders.

 • Als ik een gift doe als tegenprestatie voor mijn CO2-uitstoot, maakt het dan uit hoeveel ik nog uitstoot?

  Jazeker. We moeten eerst en vooral die uitstoot absoluut blijven afbouwen, en zowel onze overheden, organisaties als individuen moeten zich achter die doelstelling blijven scharen. Dé hoofddoelstelling is en blijft zo snel mogelijk naar nuluitstoot van broeikasgassen evolueren. Vandaag is het echter voor velen onder ons – zowel bedrijven, overheden, organisaties als particulieren – ondanks alle inspanningen niet mogelijk om nu al tot een nuluitstoot te komen, waardoor er een taaie restuitstoot van broeikasgassen overblijft. Door dit te linken aan investeringen in natuurgebaseerde klimaatoplossingen, levert men naast de inspanningen voor uitstootreductie, een bijkomende en ook broodnodige bijdrage tot de strijd tegen de klimaatcrisis. Deze types van projecten als tegengewicht voor die restuitstoot zijn, naast de noodzakelijke reductie van de uitstoot aan de bron, dus wel een noodzakelijke en complementaire piste die ook bewandeld moet worden. 

 • Waarom krijgen landbouwers geld van BOS+ om bomen en struiken aan te planten en te beheren?

  Een landbouwer die bomen en struiken aanplant op een deel van zijn perceel zal een lagere oppervlakte ter beschikking hebben voor de teelt van de gebruikelijke eenjarige gewassen. Hij/zij investeert tijd en middelen om bomen aan te planten en vervolgens te beheren. De landbouwer levert hiermee een positieve bijdrage aan de strijd tegen de klimaatcrisis, waar de hele gemeenschap mee van profiteert. Bomen planten op landbouwpercelen heeft ook een economisch nut voor de landbouwer maar dit manifesteert zich pas op langere termijn. Een financieel duwtje in de rug om de landbouwer te compenseren voor de kosten op korte termijn en de baten die pas later komen, is dus zeker aan de orde. 

 • Waarom worden er nieuwe bomen en/of houtkanten en heggen aangeplant door en samen met landbouwers?
  • Bomen op een landbouwperceel kunnen een positieve invloed hebben op de gewassen of dieren op het perceel: wind breken, temperaturen temperen, voorzien in beschutting voor vee, erosie verminderen, bodemkwaliteit verbeteren…  
  • Bomen in het landbouwgebied bieden groei-, voeder-, nest- en schuilplekken voor tal van planten en dieren. 
  • Bomen in ons landbouwlandschap hebben een belangrijke landschapswaarde. Mensen wandelen en fietsen liever in landbouwlandschappen met houtige beplantingen dan zonder. Ze geven identiteit aan het landschap waarin we vertoeven. 
  • De houtkanten en bomenrijen vervullen tal van ecologische functies: geluidsoverlast en geurhinder verminderen, een positieve rol bij waterbehoud en -verbruik in het landschap vervullen, hout en vruchten produceren… én ze leggen dus ook CO2 vast in hun biomassa en de bodem. 
  • In de 18e en 19e eeuw was het netwerk van boomgaarden, bomenrijen, heggen en houtkanten in Vlaanderen het dichtst. Sindsdien verdwijnen die aanplantingen stelselmatig.  
 • Kan ik als grondeigenaar met of zonder bomen/bossen instappen in dit project?

  Eerst en vooral proficiat! Bomen en struiken aanplanten is (bijna) altijd een goed idee; het goed beheren van bestaande bossen nog beter! Neem contact op met ons via info@bosplus.be en we bekijken graag met u wat de mogelijkheden zijn.

 • Kan een bedrijf investeren in de klimaatprojecten van BOS+?

  Ja, maar onder bepaalde voorwaarden. BOS+ streeft mee naar een maatschappij die zo snel mogelijk de nuluitstoot van broeikasgassen bereikt. We vinden het dan ook erg belangrijk dat ieder bedrijf zijn CO2-uitstoot zo maximaal mogelijk reduceert, en we vragen dan ook telkens informatie op over de totale klimaatstrategie bij kandidaat-partners. Enkel bedrijven die ook op een geloofwaardige en ambitieuze manier inzetten op uitstootreductie zullen met ons een partnerschap kunnen aangaan. Daarnaast wordt ook ieder bedrijf gescreend aan de hand van een set aan ethische criteria, waaraan BOS+ elk van haar bedrijfssamenwerkingen aftoetst. 

 • Kan iedere burger giften doen aan de klimaatprojecten van BOS+?

  Ja, voor burgers zijn er geen voorwaarden om in te stappen, ook omdat het in het kader van respect voor de privacy haalbaar noch wenselijk is om de hele levensstijl van particulieren te screenen. Maar ook hier geldt: CO2-uitstoot wordt beter vermeden dan gecompenseerd, en dat zetten we heel hard in de verf. Onze website www.treecological.be bevat tal van tips & tricks op dat vlak. Een ander concreet voorbeeld: de gangbare commerciële korte afstandsvluchten kunnen zelfs niet ingebracht worden op Treecological omdat er uiteraard andere transportvormen zijn die veel duurzamer zijn.  

 • De giften voor Treecological zijn fiscaal aftrekbaar. Betaalt op deze manier de belastingbetaler niet mee voor de vervuiling van bedrijven en individuen?

  Met de middelen die Treecological genereert, voert BOS+ activiteiten uit die behoren tot onze kerndoelstellingen, namelijk bomen en bossen herstellen en aanplanten. Vandaar dat we hiervoor een fiscaal attest mogen afleveren voor bedragen hoger dan 40 euro op jaarbasis. We vinden het zelf perfect verdedigbaar dat ook de overheid een bijdrage levert aan de broodnodige inspanningen die nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen te behalen.

 • Hoe bepaalt BOS+ de prijs van de CO2 in de projecten?

  De prijszetting in onze projecten wordt opgebouwd uit diverse elementen:  

  • De realisaties op het terrein en de vergoeding voor de lokale gemeenschappen en/of partnerorganisaties voor hun rol hierin;   
  • de randactiviteiten die deel uitmaken van onze projecten;  
  • Het verdere beheer van de sites;  
  • De monitoring van de CO2-opslag in de sites;   
  • De promotie- en werkingskosten die BOS+ zelf maakt;  
  • We streven ernaar om bij elk project ook een stukje opzij te zetten, in een zogenaamd herstelfonds. Daarmee willen we eventuele uitzonderlijke voorvallen en catastrofes kunnen opvangen. 
  • We moeten de kostprijs per ton CO2 sowieso boven een zeker minimum houden, zodat de prijszetting een voldoende stimulans betekent voor daadkrachtige klimaatactie. Volgens de Carbon Pricing Leadership Coalition is bijvoorbeeld US$40-80/tCO2 in 2020 en US$50-100/tCO2 in 2030 het prijsniveau dat consistent is om de doelstellingen van Parijs te behalen.