Updates
Bosrevue

Groeiplaatsproductiviteit voor zomereik, beuk en grove den in Vlaanderen

Bossen spelen wereldwijd een onvervangbare rol voor welvaart en welzijn. In de afgelopen eeuw waren bossen onderhevig aan veranderingen in milieucondities die veel sneller waren dan de honderden jaren voordien. Bovendien staat het bospatrimonium zowat overal ter wereld onder grote druk. Om de huidige en bijkomende ecosysteemdiensten ook in de toekomst te kunnen blijven leveren moet het bosbeheer in een meer duurzame en multifunctionele richting blijven evolueren.

Een accurate schatting van de groeiplaatsproductiviteit is één van de sleutelelementen van duurzaam bosbeheer. De groeiplaatsproductiviteit is immers een uitstekende indicator voor ecosysteemdiensten zoals houtproductie en koolstofopslag. Een goede schatting is daarom van cruciaal belang voor het inschatten van toekomstige houtbeschikbaarheden, het kiezen van geschikte locaties om bepaalde boomsoorten aan te planten en het kiezen van het meest geschikte beheer voor een boomsoort op een bepaalde groeiplaats.

De productiviteit van een bos, of anders gezegd de hoeveelheid hout die een bos voortbrengt in een bepaald tijdspanne, is sterk afhankelijk van verscheidene factoren zoals de aanwezige boomsoorten en de kwaliteit van de groeiplaats. De groeiplaats of standplaats omvat het geheel van milieufactoren die bepalend zijn voor het bestaan, de samenstelling, de ontwikkeling en de groei van het bos. Dit begrip omvat bijgevolg alle componenten van het abiotische (klimaat, topografie, bodem, historisch landgebruik) en biotische (vegetatie, bodemfauna) milieu die invloed uitoefenen op het bos.

Gelieve als volgt te citeren:

Aertsen, W., Kint, V., Van Orshoven, J., Muys, B. (2012). Groeiplaatsproductiviteit voor zomereik, beuk en grove den in Vlaanderen. Bosrevue 40b, p8-11.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 40b

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels