Updates
Nieuws

Minstens 80 hectare bos en natuur bedreigd door zandwinning in Kaulille; BOS+ stapt naar rechter

BOS+ is in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente Bocholt om de plannen voor zandontginning in Kaulille goed te keuren. In totaal worden minstens 80 hectare bestaande bossen op korte termijn rechtstreeks bedreigd, hoofdzakelijk om de ontginning van zand (en grind als bijproduct) mogelijk te maken. Op langere termijn zou het zelfs om 100 hectare kunnen gaan. BOS+ verzet zich tegen dergelijke grootschalige natuurvernietiging, en stelt ernstige juridische vragen bij de gevolgde procedure waarmee men meerdere tientallen hectare bos en natuur zal vernietigen. Daarom stapt de vereniging naar de Raad van State.

De ontbossingen die de komende jaren met de geplande zandwinning zouden gepaard gaan, zijn van zo een schaal dat ze voor BOS+ onaanvaardbaar zijn in tijden van alarmerend biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Verder ziet BOS+ ernstige tekortkomingen in de voorbereidende studies en de gevoerde procedure waarbij de gemeente Bocholt zowel rechter als betrokken partij is.

“Tijdens het openbaar onderzoek was er al enorm veel protest met meer dan 4.000 ingediende bezwaarschriften tot gevolg. Ook BOS+ tekende bezwaar aan waarin we de gemeente Bocholt met aandrang vroegen om de plannen niet goed te keuren en grondig bij te stellen. Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat er te weinig rekening gehouden werd met onze bezwaren, waardoor we ons nu genoodzaakt zien om beroep aan te tekenen bij de Raad Van State,” zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.

Bedreigde natuur in Natura2000-gebied

BOS+ wijst erop dat een aanzienlijk deel van de bedreigde natuur in Natura2000-gebied ligt en dat volgens de biologische waarderingskaart ook de overige bossen belangrijke natuurwaarden herbergen. “Er hebben zich op dit terrein mature bossen en andere ecotopen met een hoge natuurwaarde ontwikkeld. De hier geplande werken zullen leefgebieden vernietigen en soorten verdrijven”, aldus De Somviele.

De natuurvereniging wijst erop dat bij het kappen en compenseren door heraanplanten van bos, het decennia of zelfs eeuwen duurt vooraleer een gelijkaardige natuurwaarde kan bereikt worden, wat betekent dat een uitvoering van deze plannen zou leiden tot belangrijke verliezen voor de biodiversiteit. Ook de klimaatimpact van deze ontbossing wordt in het dossier onvoldoende geëvalueerd.

Bovenlokaal dossier in handen van lokaal bestuur

BOS+ hekelt ook de keuze van voormalig minister Schauvliege om in 2019 dit dossier zonder duidelijke en objectieve onderbouwing over te hevelen naar het gemeentebestuur van Bocholt. ”Het feit dat dit kon gebeuren bij een dergelijk dossier – met een overduidelijk grote impact op bovenlokale en maatschappelijke kwesties als klimaat, ruimtelijke ordening en biodiversiteit – is frappant en zorgwekkend voor de correcte opvolging en afhandeling ervan. De delegatie naar de lokale overheid van deze beslissing maakt het de facto onmogelijk de bovenlokale impact van het project in rekening te brengen. Bovendien mag de gemeente heel wat financiële baten verwachten van de voorziene zandwinning. Dit doet vragen rijzen bij de objectieve beoordeling ervan, want de lokale overheid is zowel rechter als betrokken partij in dit dossier,” aldus De Somviele.

BOS+ benadrukt nog dat er weinig of geen locatie-alternatieven werden onderzocht terwijl er in de regio heel wat zand van gelijkaardige kwaliteit voorhanden is. Daarnaast vertoont het verplichte milieueffectenrapport (MER) dat de mogelijke milieugevolgen van dit project moet onderzoeken, ernstige gebreken en kwam het amper aan bod tijdens de gevoerde procedure. Tot slot is op geen enkel moment een serieuze analyse gebeurd van de CO2-impact en werd ook de impact op het Natura-2000-gebied onvoldoende onderzocht.

© BOS+

Geldinzamelactie om procedure te betalen

“Meer dan genoeg redenen dus om naar de rechter te stappen”, vervolgt De Somviele. Maar terwijl BOS+ een relatief kleine organisatie is, kost zo’n juridische procedure natuurlijk wel geld. “Daarom beslisten we om een geldinzamelactie op te zetten om deze zaak te bekostigen. We roepen iedereen op om ons te steunen, en samen met ons de dreigende en desastreuze ontbossing in Kaulille te stoppen.”

“Het is een beetje alsof een land dat geteisterd wordt door oncontroleerbare bosbranden, beslist om te besparen op brandweerlui. We zitten in een onuitgegeven biodiversiteits- en klimaatcrisis. Dankzij onze bossen kunnen we ons nog enigszins aanpassen aan een opwarmend klimaat en zullen onze fauna en flora kunnen overleven en zelfs heropleven. Deze plannen druisen daar lijnrecht tegenin; de zandwinning zou ten koste gaan van 80 hectare waardevol bos. Dat betekent een gigantische oppervlakte in het bosarme Vlaanderen; we kunnen dit echt niet zomaar laten gebeuren”, besluit De Somviele.

 

Terug

Stem voor het bos

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

Lees meer artikels