Updates
Bosrevue

De percepties van bosgebruikers over de ecosysteemdiensten die gemengde bossen leveren

Het bosbeheer staat voor grote uitdagingen, onder andere om de bossen aan te passen aan de veranderende klimatologische condities (2). Daarbij moet enerzijds getracht worden de vitaliteit van de bossen te bewaren maar anderzijds moet ook getracht worden om de effectverzachtende rol van bossen zoveel als mogelijk uit te spelen zodat deze ook in de toekomst nog in belangrijke mate koolstof kunnen blijven vastleggen. Op dit moment fixeert het Europese bos bijvoorbeeld 12% van de jaarlijkse CO2 emissies afkomstig uit fossiele brandstoffen. Dit voorbeeld illustreert dat bossen niet enkel belangrijk zijn voor de productie van hout maar ook voor het verschaffen van allerlei andere ecosysteemdiensten. De ‘Millenium Ecosystem Assessment’ (3), in het bijzonder, biedt in dit opzicht een erg waardevol conceptueel denkkader.

Mensen verwachten van bossen dat deze een steeds breder wordend spectrum van goederen en diensten leveren. Dit heeft ertoe geleid dat er steeds meer aandacht uitgaat naar de omvorming van homogene, gelijkjarige bossen met voornamelijk een productiefunctie naar meer gemengde bostypes met – in onze contreien – een dominantie van loofboomsoorten (zie ook 4). Om dergelijke omvormingen te doen slagen is het enerzijds belangrijk een goed begrip te hebben van het functioneren van gemengde bossen, maar daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te verkrijgen in de percepties van bosgebruikers over homogene vs. gemengde bossen. De term bosgebruikers (E: ‘Stakeholders’) wordt hier breed gedefinieerd en omvat onder andere eigenaars, beheerders, exploitanten, recreanten en jagers.

De doelstelling van deze studie was bijgevolg om de overeenkomsten en verschillen te analyseren tussen de actuele wetenschappelijke inzichten over het functioneren van homogene versus gemengde bossen en de percepties die bosgebruikers daarover hebben. Door middel van een enquête werd een antwoord gezocht op volgende specifieke vragen:
(1) Wat is de perceptie van bosgebruikers over de mate waarin gemengde bossen ecosysteemdiensten kunnen leveren in vergelijking met homogene bossen?
(2) Hebben de verschillende bosgebruikers verschillende percepties?
(3) Komen de percepties overeen met de actuele wetenschappelijke kennis?

Gelieve als volgt te citeren:

Carnol, M. & Verheyen, K. (2010). De percepties van bosgebruikers over de ecosysteemdiensten die gemengde bossen leveren. Bosrevue 32e,  p18-22.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 32e

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels