Updates
Nieuws

Laatste kans voor gratis bodemonderzoek historisch stort!

© Vilda - Rollin Verlinde

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) financiert nog tot eind dit jaar een oriënterend bodemonderzoek voor eigenaars van historische storten, als die het engagement aangaan te bebossen als dat mogelijk zou blijken uit het onderzoek. De aanvraag daarvoor moet vóór half november 2022 ingediend worden! Dit kan via bebossing@ovam.be met volgend formulier.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. De grond is nog niet eerder onderzocht in het kader van het bodemdecreet
  2. Er zijn geen andere redenen waarom de grond niet bebost zou mogen worden
  3. Particulieren moeten vrijgesteld zijn van onderzoeksplicht.

Wat is jouw voordeel?

Ook als bebossing geen optie blijkt, weet je na het onderzoek precies hoe het met het stort gesteld is en of andere ontwikkelingen eventueel wel mogelijk zijn. Daarnaast moet je als eigenaar van een stortplaats categorie 3 zo’n onderzoek ten laatste tegen eind 2023 verplicht laten uitvoeren. Deze onderzoeksplicht deadline verviel reeds eind 2021 voor stortplaatsen categorie 1 & 2, ook eigenaars hiervan kunnen echter nog intekenen op het traject. Door in te tekenen op dit gratis bodemonderzoek, spaar je de verplichte kosten die daarmee gepaard gaan uit. Als bebossing wel kan, kan je als eigenaar trouwens ook beroep doen op de gebruikelijke bebossingssubsidies en het bosfonds van BOS+. Daarenboven krijg je ook sowieso inhoudelijke begeleiding voor soortenkeuze enz.

Waar kan je je aan verwachten?

Het onderzoek zal bepalen of er nog een beschrijvend bodemonderzoek en/of bodemsanering nodig zijn/is. Zo niet, wordt binnen dit specifieke traject aanvullend ook het bebossingspotentieel van het stort Je kan hier het volledige stroomschema raadplegen om na te gaan hoe dit potentieel bepaald wordtbepaald, welke acties nodig zouden zijn om bebossing mogelijk te maken en krijg je ook gebruiksadviezen voor het hypothetische bos. 

Momenteel blijkt uit de reeds gevoerde onderzoeken dat er meestal verder onderzoek nodig is – i.e. een beschrijvend bodemonderzoek. Vaak blijkt ook de afdeklaag van een stortplaats onvoldoende dik om bebossing zonder beperking toe te laten. In veel gevallen zijn hierdoor een bepaalde vorm van natuurbeheer en bepaalde gebruiksadviezen noodzakelijk, ook als er al spontane bebossing optreedt. 

De enige verplichtingen blijven de bepalingen die in het bodemdecreet (of andere wetgeving) staan. Verdere aanbevelingen en adviezen die uit het onderzoek voortvloeien, zijn dus niet verplicht. Om het stort te bebossen (of op een andere manier te herontwikkelen), is het wel best om alle decretale stappen te doorlopen, beginnend met het oriënterende onderzoek.

De kostprijs en duurtijd van een saneringstraject

Elke stortplaats vraagt maatwerk, waardoor de kostprijs en duurtijd van het traject moeilijk in te schatten zijn. De kost van een sanering wordt bepaald door de techniek die ervoor nodig is en door de randvoorwaarden die er zijn, zoals bv. het huidige gebruik van de grond en het type verontreiniging dat vastgesteld wordt. Het saneringstraject wordt begeleid door een bodemsaneringsdeskundige en uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers. Onder bepaalde voorwaarde kan er beroep gedaan worden op cofinanciering vanuit de OVAM. Nog wat meer info vind je hier. Naast cofinanciering is er ook de mogelijkheid voor vrijstelling van onderzoeksplicht of saneringsplicht

In geval van vrijstelling kan de OVAM de plicht ambtshalve overnemen rekening houdend met de beschikbare mensen en middelen en afhankelijk van de milieutechnische prioriteiten.

Overzicht stortplaatsen

De OVAM maakte een overzichtskaart van de stortplaatsen in Vlaanderen. Dit is een dynamische kaart, dus als je ontbrekende gegevens ziet, kan je die doorgeven aan je gemeente en aan OVAM via het contactformulier

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels