Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Help mee
© Bart Carlier

De bossen in eigendom van BOS+

 • Locatie Vlaanderen, België

Volledig onze eigen zin doen, dat is wat we met onze eigen nieuwe bossen willen doen. Waar we meestal bebossen op gronden van andere eigenaars dan BOS+, kopen we ook zelf gronden op. Daarmee proberen we een aaneengesloten corridor van bos te creëren, wat in een versnipperd landschap des te meer waarde heeft. Het is ons persoonlijke paradepaardje, waarmee we over een aantal decennia onze visie tentoon kunnen spreiden in het landschap. We riepen er zelfs een nieuwe vzw voor in het leven om ons bospatrimonium in onder te brengen: BOS+ Tierra.

Overslagbos in Wachtebeke

Een schenking zorgde voor het eerste eigen bos van BOS+, toen nog het VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen). In dit bos van 2.67 ha zetten we een duurzaam beheer voort. Een speelzone met ideale klimbomen en voldoende hout om een kamp te bouwen zorgt voor een uitdagende speelplek voor kinderen. In het voorjaar geeft de voorjaarsflora een kleurrijk tintje aan het bos. Dankzij de aanplant door de vorige eigenaar van tal van voornamelijk inheemse boomsoorten is het bos zeer divers.

Rooberg in Oosterzele

BOS+ kocht in 2019 voor de eerste keer eigen gronden aan om te bebossen. De drie percelen liggen ten zuiden van Melle nabij Rooberg in Landskouter, een deelgemeente van Oosterzele.

De nieuwe bossen vormen een belangrijke schakel in het landschap en voor de biodiversiteit. Ze liggen tussen drie oude boskernen: het Aelmoeseneiebos, het Betsbergbos en Hoek ter Hulst. Bosuitbreiding in de buurt van bestaande bossen genereert de grootste meerwaarde.

Wullebos in Moerbeke-Waas

Van Gistel in West-Vlaanderen tot in Verrebroek in Oost-Vlaanderen loopt een dekzandrug met een droge, van nature onvruchtbare bodem. Landbouw op die gronden was moeilijk, vandaar dat er – toch naar Vlaamse normen – nog redelijk wat boscomplexen overgebleven zijn op de dekzandrug. Zo ook het Wullebos in Moerbeke-Waas. Met onze bebossing hier zorgen we voor een betere aansluiting en een forse winst aan loofbos in dit door uitheems naaldhout gedomineerde bosgebied.

Vrouweperckbos in Holsbeek

In het Hageland, de streek ten oosten van Leuven, liggen enkele zeer waardevolle oude bossen. Het Vrouweperckbos is daar één van. Dit bos hoorde bij de vlakbij gelegen abdij met dezelfde naam, nu het Montfortcollege in Rotselaar.

Verstedelijking en de aanleg van de E314 heeft dit bos de voorbije decennia jammer genoeg sterk versnipperd. Door het herstel van bijna 5 hectare – zo’n 10 voetbalvelden – langs de rivier de Winge zal BOS+ in het najaar van 2023 het Vrouwperckbos een pak uitbreiden en versterken en zo de Europees beschermde natuur meer kansen geven.

Meer weten

Bossen van Roger

In 2012 ondersteunden we Roger bij de aanplant van ongeveer 1 hectare bos in Evergem. Na het spijtige overlijden van Roger, begin 2022, werden we op de hoogte gebracht dat BOS+ opgenomen was in zijn testament en dat we maar liefst 11,6 hectare bos erfden, waaronder het stuk dat we 10 jaar geleden samen met hem plantten.

De 11,6 hectare bossen liggen verspreid over 5 snippers in de gemeentes Evergem en Kaprijke. Grote delen zijn ecologisch bijzonder waardevolle oude bossen met een hoge biodiversiteit. Na terreinbezoeken konden we vaststellen dat Roger een bosbeheerder in hart en nieren was die multifunctionaliteit hoog in het vaandel droeg. Het beheer van zowel de oudere bossen als de jonge aanplanten gebeurde door hem met groot respect voor biodiversiteit (voornamelijk inheemse soorten, menging van soorten, bosranden, bescherming van de bosbodem, enkel kleinschalige ingrepen, aandacht voor dood hout…) zonder de houtproductiefunctie uit het oog te verliezen.

Ook BOS+ opnemen in uw testament?
België

Onze eigen bossen in Vlaanderen

De gronden die BOS+ heeft aangekocht om te bebossen bevinden zich allemaal in Oost-Vlaanderen. Het zelfde geldt voor de bossen die in goede handen zijn gekomen van BOS+ vanwege een schenking of nalatenschap.

 • Verhaal
 • Project

Doelstellingen

Met de verwerving van gronden wil BOS+ met het Bosfonds maximaal blijven inzetten op bosuitbreiding. Reeds bestaande bossen die in goede handen komen van BOS+, worden ten alle tijden beschermd en duurzaam beheerd. Hierbij wordt zowel de ecologische, economische als sociale functie van het bos in overweging genomen.

Bosuitbreiding

BOS+ wil met het Bosfonds maximaal blijven inzetten op bosuitbreiding. Onze ambitie is groot en ligt in lijn met de aangescherpte bosuitbreidingsplannen van de Vlaamse overheid die zeer terecht een inhaalbeweging heeft ingezet voor meer bos. De nood aan bosuitbreiding is namelijk torenhoog en het draagvlak is aanzienlijk. Het bosuitbreidingsresultaat van het Bosfonds is positief. We gaan uitsluitend voor netto-boswinst. Jaarlijks ontbost Vlaanderen nog steeds een oppervlakte goed voor honderden voetbalvelden bos. Gelukkig is het verplicht om de meeste van die ontbossingen te compenseren door nieuwe bossen aan te planten. Nog steeds is 1/3 van alle nieuwe bossen een compensatiebos voor een ontbossing die elders is gebeurd. Deze wettelijk verplichte aanplanten houden in het beste geval onze bosoppervlakte constant maar is volgens BOS+ veel te laag.


Een voorbeeld van duurzaam bosbeheer

BOS+ wil een voorbeeld zijn van duurzaam bosbeheer in zijn eigen bossen. Er bestaan ellenlange en complexe definities voor. Je kunt er honderden pagina’s over lezen of er een filosofisch boompje over opzetten. Maar in de praktijk betekent duurzaam bosbeheer vooral dat je als beheerder via weloverwogen en geplande ingrepen op termijn het gewenste bosbeeld ontwikkelt. Hierbij wordt zowel de ecologische, economische als sociale functie van het bos in overweging genomen. Met dito resultaat: een economisch, ecologisch en sociaal interessante opbrengst.

Bosbehoud

Voor alle bossen in eigendom van BOS+ stellen we gesloten, gemengd inheems loofbos voorop als doelstelling. De grote terreinbeheerders in Vlaanderen hebben al zeer veel aandacht voor open plekken dus daarvan zijn er ons inziens meer dan genoeg. Temeer omdat de effecten van klimaatverandering (vooral droogte en hitte) hard inhakken op de bossen. Veel van onze boomsoorten staan liever in beschaduwd milieu waar het bijhorend microklimaat deze effecten tempert. Dit wil niet zeggen dat er geen hout mag gekapt worden in de BOS+ bossen. Hout is een fantastische duurzame grondstof met een veel beperktere ecologische voetafdruk dan staal en beton, mits geproduceerd via duurzaam bosbeheer en daarvoor staat BOS+ garant.

Hotspot van biodiversiteit

In functie van biodiversiteit in bossen stellen wij volgende doelstellingen voorop: 1/vooral inheemse boomsoorten, 2/oude, dikke, grote bomen en dood hout, 3/uitgestrekte bossen. We blijven ondanks klimaatverandering dus vooral kiezen voor inheemse soorten aangezien vb. haagbeuk, winterlinde en wintereik ook een grote droogtetolerantie vertonen. We zijn echter ook niet blind en in functie van risicospreiding planten we ook kleine groepjes klimaatrobuuste niet strikt inheemse soorten aan zoals elsbes, tamme kastanje, gewone walnoot. Oude dikke bomen krijg je niet op 123 dus waar die al aanwezig zijn, zorgen we maximaal voor hun voortbestaan. De aanplant van snelle groeiers zoals cultuurpopulier kan in jonge bossen helpen om snel woudreuzen te hebben. We proberen de bosuitbreidingen die we doen zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande bossen te doen om zo te mikken op aangroei van uitgestrekte boscomplexen.

Onze aanpak

 • BOS+ stapt niet mee in het compensatieverhaal

  Compenserende bossen zijn uiteraard zeer belangrijk, maar ze helpen natuurlijk de bosoppervlakte amper vooruit, en dit ondanks dat ontboste oppervlaktes met een hoge ecologische waarde soms dubbel of driedubbel moeten gecompenseerd worden. Omwille van volgende drie redenen biedt BOS+ geen ondersteuning aan compenserende bebossingen:

  1. BOS+ vindt dat, omwille van de zeer lage bosoppervlakte in Vlaanderen, ontbossing slechts in zeer uitzonderlijke situaties mag gebeuren. Zichzelf verbinden aan de vele gratuite ontbossingen die nu nog steeds gebeuren, zou volgens BOS+ blijk geven van een op hol geslagen ethisch en moreel kompas.
  2. Er zijn voldoende andere organisaties die compenserende bebossingen – geheel terecht trouwens – inhoudelijk ondersteunen. Dit garandeert dat deze bossen ook op een kwalitatieve manier worden aangelegd.
  3. Zoals al eerder aangehaald, krijgt de compenserende bebosser vaak, in ruil voor het ter beschikking stellen van zijn grond, een hoge financiële injectie van de ontbosser. Als aan dergelijke compensatiebossen dan ook nog eens een sponsor wordt gekoppeld, wat we af en toe zien gebeuren door andere organisaties, valt er wel eens een zweem van greenwashing te ontwaren. Dergelijke sponsoring creëert quasi nul toegevoegde waarde; de compenserende bebossingen komen er sowieso.
 • Gronden kopen en bebossen: een "walk in the park?"

  De zoektocht naar gronden om te bebossen is zeker geen walk in the park. Op veel, niet door harde infrastructuur (bebouwing, wegen, andere verharding) ingenomen grond in Vlaanderen rust een landbouwgebruik, vaak niet door de eigenaar. De pachtwet beschermt pachters zeer efficiënt, zelf zo efficiënt dat het vaak onmogelijk is om verpachte grond “vrij” te krijgen.

  Naast het al dan niet te verantwoorden landbouwgebruik maken ook (potentiële) natuur- en landschapswaarden buiten de bossfeer (graslanden, moerassen, ruigtes, heide) het – soms terecht – moeilijk om te bebossen. Deze randvoorwaarden zitten ook allemaal ingebetonneerd in wetgeving waardoor sommige bebossingen tot drie verschillende vergunningen vergen van vier verschillende vergunningen- en adviesverleners.

  Niettemin slagen we erin – mits de nodige financiële middelen – om sites te vinden die kunnen bebost worden.

 • Algemene spelregels rond grondverwerving van het Bosfonds

  We kopen enkel grond aan in zones waar geen andere organisaties of overheden de grond willen aankopen om te bebossen of voor natuurontwikkeling (zoals Natuurpunt of ANB) actief zijn. We kopen geen gronden aan die in herbevestigd agrarisch gebied liggen of die verpacht zijn. We streven steeds naar een duidelijke landschappelijke en ecologische meerwaarde. Gronden grenzend aan bestaande bossen genieten daarom onze voorkeur.

 • Marktconforme prijzen

  Ben je geïnteresseerd in de verkoop van jouw grond? Neem dan zeker contact op! We werken steeds met eerlijke, marktconforme prijzen. 

  sander.vandaele@bosplus.be of 09 264 90 55

 • Natuurgetrouw bosbeheer volgens de Pro Silva principes

  Pro Silva is een Europese beweging die sinds 1989 duurzaam bosbeheer wil aanmoedigen onder beheerders. In Vlaanderen zijn we een werkgroep van BOS+.

  Niet alleen de oppervlakte bos, maar ook de inhoud, de kwaliteit van onze bossen is belangrijk. Omdat onze bossen vele functies moeten vervullen, is een oordeelkundige beheer nodig. De ecologische, economische, milieubeschermende en recreatieve waarden moeten minstens behouden worden en mogelijk verhoogd. Om de gedachten te vestigen werden de Pro Silva-principes uitgeschreven.

  Ga naar de 9 Pro Silva principes

   

Heb je gronden die je wil verkopen? Éen adres: BOS+

Ben je geïnteresseerd in de verkoop van jouw grond? Neem dan zeker contact op! We werken steeds met eerlijke, marktconforme prijzen.

Projectmedewerker

Sander Van Daele

sander.vandaele@bosplus.be

Help mee

Jouw investering in het bosfonds, geeft garantie op meer bos en bomen. De steun gaat uitsluitend naar bosaanplantingen. Samen gaan we voor netto-boswinst en verzekeren we extra bos zonder dat er elders bos sneuvelt.

Ga voor netto-boswinst, investeer mee