Updates
Bosrevue

Effecten van boomsoortenmenging op de strooiselafbraak en de nutriëntencyclus

De voornaamste bouwstenen voor de groei van bomen
zijn koolstof, water en nutriënten. Nutriënten kunnen het
bosecosysteem binnenkomen vanuit de atmosfeer (als droge
depositie, onder gas- of dampvorm, opgelost in regen, mist
of sneeuw), vanuit de bodem via horizontale stromingen,
capillaire opstijging of hydraulische lift, en door stikstoffixatie
in de aanwezigheid van stikstoffixerende soorten. Nutriënten
kunnen het bosecosysteem verlaten door uitspoeling onder de
bewortelde zone, horizontale uitloging, oogst van biomassa, en
onder specifieke voorwaarden ook door denitrificatie (Fig. 1).
Naast deze input- en outputstromen zijn er ook stromen binnen
het ecosysteem, zoals nutriëntenopname uit de bodem door
de wortels, rechtstreekse absorptie van nutriënten door de
bladeren, en intern transport van nutriënten binnen de plant
(bijvoorbeeld van de bladeren naar de wortels). Slechts een
gedeelte van de nutriënten opgenomen of geabsorbeerd door de
plant worden voor lange tijd vastgelegd in houtachtig weefsel.
De rest wordt onder vaste (boven- en ondergronds strooisel) of
opgeloste (bladuitspoeling, wortelsecreties) vorm aan de bodem
teruggegeven. Nutriënten die opgeslagen liggen in de bodem
of strooisellaag kunnen via twee belangrijke processen in
oplossing gebracht worden: via verwering van de anorganische
bodemcomponent (de kleimineralen) of via afbraak van de
organische component (strooisel en humus).
Gezien recyclage van koolstof en nutriënten, via afbraak
van organisch materiaal, een proces is dat cruciaal is voor
de beschikbaarheid van koolstof en nutriënten, wordt
in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het effect van
boomsoortendiversiteit op het afbraakproces, meer specifiek op
de afbraak van bladstrooisel.

Gelieve als volgt te citeren:

Quinten Ponette (2010). Effecten van boomsoortenmenging op de strooiselafbraak en de nutriëntencyclus. Bosrevue 32c,  p12-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 32c

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels